Förundersökning om mutmisstankar läggs ned

Publicerad: 2017-06-15 06:57:00

Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat att lägga ned förundersökningen om mutbrott mot företrädare för SCA. Förundersökningen läggs ned i sin helhet.

Den 19 januari 2015 inleddes en förundersökning om misstanke om givande av muta från företrädare för Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, efter att media skrivit om bolagets jaktrepresentation. En stor mängd digitalt material hos bolaget säkrades. Uppgifter framkom även som gav anledning att misstänka att enskilda befattningshavare nyttjat SCA:s affärsflyg för privata ändamål men på SCA:s bekostnad.

Två personer delgavs därför misstanke om trolöshet mot huvudman. Två revisorer som låtit sig bjudas på jaktaktiviteter delgavs även misstanke om tagande av muta för sitt deltagande. Förhör har hållits med ca 25 personer i utredningen.

Givande av muta genom att bjuda externa personer på jaktresor

De jaktresor som har bedömts har gällt inbjudningar och deltagande av personer inom bankvärlden under åren 2010-2011.

- Bedömningen i dag är att dessa gärningar är preskriberade. Förundersökningen ska därför läggas ned i denna del, säger kammaråklagare Thomas Forsberg

Trolöshet mot huvudman genom nyttjande av privatflyget

Utredningen har omfattat ett flertal resor där anställda hos SCA nyttjat affärsflyget till resmål där även olika idrottsevenemang utspelat sig. Det har bland annat varit resor till EM i fotboll i Ukraina, VM i Brasilien och OS i London samt rena semestervistelser.

- De misstänkta har invänt att resorna har föranletts av olika tjänsteärenden, vilket jag inte kan motbevisa. Bolaget SCA har också ansett att det inte lidit skada av att affärsflyget använts, säger Thomas Forsberg.

Förundersökningen läggs därför ned även i denna del, eftersom det inte kan bevisas att brott föreligger på objektiva grunder.

Tagande av muta av revisorer genom deltagande i jaktaktiviteter

De två revisorer som varit med på jaktaktiviteter 2011 - 2014 i samband med seminarier har delgetts misstanke om tagande av muta. Revisorsnämnden har därför gett de två revisorerna en varning. Nämndens beslut har sedan fastställts genom Förvaltningsrättens dom den 27 oktober 2016 (mål nr 6409-16) och Kammarrättens dom den 9 mars 2017 (mål nr 7472-16).

- Kammarrätten har funnit att revisorernas agerande bryter mot det regelverk de har att följa. Enligt min bedömning är dock agerandet, såvitt jag kan bevisa, inte otillbörligt i sådan grad att det bryter mot bestämmelserna om mutbrott. Därför anser jag inte att jag kan förvänta mig en fällande dom. Dessutom anser jag att, om förfarandet skulle träffas av bestämmelserna om mutbrott, att det avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd än böter. Då är det faktum att de tilldelats varning en omständighet som talar för att man inte också ska väcka åtal för gärningarna. Förundersökningen ska därför läggas ned även i denna del, säger Thomas Forsberg.

Kontakt

Kammaråklagare Thomas Forsberg, 010-562 53 68, tillgänglig på telefon kl. 11-12 torsdag den 15 juni.