Överklagande till HD om barnmisshandel

Publicerad: 2017-03-20 11:49:00

Riksåklagaren har idag överklagat två olika hovrättsavgöranden som gäller misshandel av barn. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen klargör under vilka omständigheter misshandel av barn kan bedömas som ringa.

I båda fallen har domstolarna funnit att en förälders misshandel av barn i det gemensamma hemmet ska bedömas som ringa brott och leda till böter. I det ena fallet var det fråga om ett slag med ett skohorn mot armen på en tolvåring, i det andra fallet slag med ett bälte mot benen på en åttaåring.

Enligt lagstiftaren (prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott) finns det numera en större medvetenhet om att våldsbrott också innebär psykiska påfrestningar, inte minst när våld riktas mot närstående till förövaren eller att det drabbar barn. Straffvärdet för brott mot barn berörs särskilt i propositionen, då man påpekar att redan gällande bestämmelser ger domstolarna ett stort utrymme att ta hänsyn till att ett brott riktas mot ett barn antingen genom en allvarligare rubricering eller som en försvårande omständighet när straffet ska bestämmas. Dessutom framhåller man att de ändringar som föreslogs innebär ett höjt straffvärde för brott mot barn.

Praxis har därefter utvecklats på ett sätt som gör att samma omständigheter leder till olika bedömningar i domstolarna. Riksåklagaren anser därför att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör under vilka omständigheter misshandel av barn kan bedömas som ringa.

Länk till överklagande 1

Länk till överklagande 2

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27