Överklagande till Högsta domstolen om standard på engelska

Publicerad: 2018-12-19 08:54:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på engelska och inte finns tillgänglig i svensk översättning.

En person åtalades för brott mot strålskyddslagen för att olovligen ha innehaft en stark laserpekare i sin bil på allmän plats. Hovrätten ogillade åtalet eftersom det skulle strida mot legalitetsprincipen att tillämpa strålskyddslagstiftningen då den hänvisar till en teknisk standard som bara finns tillgänglig på engelska.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för brott mot strålskyddslagstiftningen.

Enligt riksåklagaren vore det av stor vikt för en enhetlig och rättvis rättstillämpning att Högsta domstolen klargör om strafflag kan tillämpas trots att lagen fylls ut av normer som inte finns tillgängliga på svenska utan endast på engelska. Domstolar har bedömt denna fråga olika och det finns därför behov av klargörande uttalanden av Högsta domstolen.

-Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att den enskilde kan förutse om en viss gärning är straffbar eller inte. Den enskilde förutsätts också känna till strafflagstiftningens innehåll. Det är därför viktigt att strafflag är så tydlig, precis och begriplig som möjligt. Svenska lagar och förordningar ska därför vara skrivna på svenska, säger vice riksåklagare Kerstin Skar och fortsätter:

- I detta fall hänvisas dock i strålskyddslagstiftningen till en internationell teknisk standard på över 100 sidor som består av bl.a. tekniska formler och tabeller. Standarden finns på engelska, franska och tyska. Personer med speciell teknisk sakkunskap kan förväntas kunna ta del av standarden på engelska. Att översätta till svenska skulle innebära en omfattande arbetsinsats som sannolikt inte skulle motsvaras av någon reell nytta. Det är också en mycket liten del av straffbudet som fylls ut av den aktuella standarden.

Överklagandet

Vad är legalitetsprincipen?

Det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller. Lagen ska också vara begriplig och precis i sin utformning.

Kontakt:

Byråchef Hedvig Trost 010-562 50 26 finns tillgänglig per telefon onsdag 19 december fram till kl. 13.30.

Presstjänsten010-562 50 20