Förundersökning om misstänkt tjänstefel i Luleå nedlagd

Publicerad: 2018-05-30 11:01:00

Åklagaren har beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt tjänstefel då en polis sköt verkanseld mot en man i Luleå den 24 mars 2018. Mannen var misstänkt för mordförsök och grov mordbrand och dog av sina skador han fick vid skjutningen. En förundersökning inleddes avseende tjänstefel. Ingen polis har varit misstänkt under förundersökningen.

Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits. Bland annat har teknisk undersökning genomförts av platsen för händelsen. Vidare har rättsläkarutlåtande inhämtats och ett stort antal personer har hörts.

- Utredningen har visat att mannen agerade på ett sätt så att polismannen hade laglig grund för att skjuta verkanseld. Det finns därför inte längre någon anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen läggs därför ned, säger chefsåklagare Martin Tidén på Särskilda åklagarkammaren.

Förundersökningen har också utrett om polisen begått tjänstefel när mannen inte omhändertagits tidigare under dagen. Även där läggs förundersökningen ned. Ingen polis har varit misstänkt under förundersökningen.

- Polisen har i drygt en timme varit på platsen och tagit del av både muntlig och skriftlig information. De har därefter rådgjort med ett befäl innan beslut fattats att mannen vid tidpunkten inte bedömdes vara farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behövde omedelbar hjälp, säger Martin Tidén.

Kontakt

Martin Tidén är tillgänglig för media i dag onsdag 30 maj 13.30-14.00, 010-562 54 13.

Rättslig reglering vid polisens användning av skjutvapen

Skjutvapen får användas för att gripa en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett i skjutkungörelsen 2 § 1 p. uppräknat brott t ex mordbrand. I skjutkungörelsen 2 § 3 p. regleras att skjutvapen också får användas i tre olika fall av omhändertaganden: (1) när vederbörande lider av en allvarlig psykisk störning, (2) när vederbörande innehar vapen som kan befaras bli missbrukat, eller (3) när vederbörande av annan inledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. En huvudförutsättning för att använda skjutvapen är att den, mot vilken åtgärder ska vidtas, vid det aktuella tillfället är farlig för annans liv eller hälsa.

Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant vål

Presstjänsten010-562 50 20