Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om falskt alibi kan vara skyddande av brottsling

Publicerad: 2018-11-19 09:51:00

En man hade mot sitt nekande dömts av hovrätten till livstids fängelse för medhjälp till mord. Mannen överklagade till Högsta domstolen och gjorde gällande att en kvinna hade kontaktat hans försvarare och uppgett att hon kunde ge mannen alibi för den aktuella tidpunkten när morden ägde rum.

Uppgifterna ledde till att förundersökningen återupptogs och att bl.a. kvinnan hördes av polis. Hon uppgav i polisförhöret att hon hade befunnit sig tillsammans med mannen under den aktuella tidpunkten på en helt annan plats än brottsplatsen. När kvinnans uppgifter kontrollerades närmare kunde det dock konstateras att hon ljugit. Kvinnan åtalades för skyddande av brottsling, grovt brott. Straffbestämmelsen, som finns i 17 kap. 11 § brottsbalken, lyder enligt bl.a. följande. "Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år".Såväl tingsrätten som hovrättens majoritet ansåg att kvinnans agerande inte kan falla in under bestämmelsen om skyddande av brottsling. De frikände därför kvinnan. Två ledamöter i hovrätten var skiljaktiga och ansåg att bestämmelsen om skyddande av brottsling täcker kvinnans agerande. De ansåg därför att hon skulle dömas för skyddande av brottsling, grovt brott till villkorlig dom och böter.Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om medvetet osanna uppgifter i ett polisförhör som lämnas med direkt uppsåt att en gärningsperson ska bli frikänd kan utgöra skyddande av brottsling.

Överklagandet

KontaktByråchefen My Hedström 010-562 50 27

Presstjänsten

010-562 50 20