Riksåklagaren överklagar dom om jaktbrott till Högsta domstolen

Publicerad: 2019-10-03 11:09:27

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet.

En man åtalades för jaktbrott, grovt brott, för att han av oaktsamhet skjutit en varg, som är ett fredat vilt. Det gjordes gällande att brottet skulle bedömas som grovt eftersom varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt vilt. Den tilltalade trodde att det var en räv han sköt. Enligt åklagaren hade den tilltalade varit grovt oaktsam då han inte förvissat sig om vilken art han iakttagit innan han avlossade det dödande skottet.

Straffskalan för jaktbrott av normalgraden är böter eller fängelse i ett år. För det grova jaktbrottet är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, bland annat om brottet avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

Såväl tingsrätten som hovrätten dömde den tilltalade för jaktbrott av normalgraden och bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Enligt hovrätten ska försiktighet iakttas vid bedömningen av om ett oaktsamt jaktbrott ska bedömas som grovt.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för jaktbrott, grovt brott, och bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om ett jaktbrott som innebär att en varg skjutits ska bedömas som grovt brott, trots att det begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen. Uppsåtliga jaktbrott avseende varg bedöms i regel som grovt brott. Varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt djur och skäl finns därför att bedöma också oaktsamt dödande av varg som grovt brott. Högsta domstolen har hittills inte prövat något liknande mål.

Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.


Kontakt
Byråchef Hedvig Trost, 010-562 50 26


Överklagandet