Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom i frågan om utvisning

Publicerad: 2020-08-11 09:59:29

Hovrätten har funnit att en man, som dömdes för bland annat grov våldtäkt mot barn till fängelse i 12 år, inte skulle utvisas. Riksåklagaren yrkar att han ska utvisas ur landet.

En man dömdes för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i 12 år. Enligt hovrätten har mannen gjort sig skyldig till i vart fall ett hundratal grova våldtäkter under en tidsperiod om tre år. Barnet var tio år gammalt vid det första gärningstillfället. Mannen har i samband med flera av våldtäkterna använt våld och hot.

Mannen har bott i Sverige i cirka 22 år. Det krävs därför synnerliga skäl för att utvisa honom. Han har hustru och barn samt bostad och arbete i landet.

Tingsrätten, som bedömde straffvärdet till fängelse i 14 år, beslutade att mannen skulle utvisas. Hovrätten fann inte att det fanns synnerliga skäl att utvisa mannen och upphävde därför tingsrättens beslut. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom i frågan om utvisningen och yrkat att mannen ska utvisas ur landet.

Den fråga som riksåklagaren bedömer är av intresse ur prejudikatsynpunkt är hur olika faktorer ska vägas mot varandra vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl när det å ena sidan rör sig om allvarlig och starkt integritetskränkande brottslighet med ett högt straffvärde och å andra sidan gäller en person som har vistats lång tid i landet.

Överklagandet

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20