Riksåklagaren överklagar en våldtäktsdom

Publicerad: 2020-12-15 13:45:46

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva var gränsen går för när ett agerande ska betraktas som uppsåtligt respektive grovt oaktsamt när brottsoffret inte deltar frivilligt i en sexuell handling.

En man utförde sådana sexuella handlingar som enligt lagen är jämförbara med samlag mot en kvinna som enligt åtalet sov när händelsen inträffade. Mannen åtalades för våldtäkt och i andra hand för oaktsam våldtäkt. Han dömdes för våldtäkt i tingsrätten men friades helt i hovrätten.

Enligt tingsrätten var det utrett att kvinnan inte deltog frivilligt eftersom hon sov och att mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt när det gällde den omständigheten.

Hovrätten menade däremot att det inte var visat att mannen insåg att kvinnan sov eller annars inte samtyckte till hans handlande. Inte heller kunde det enligt hovrätten anses utrett att han insåg eller misstänkte att det fanns en risk att hon sov eller annars inte samtyckte. Omständigheterna var inte heller sådana att han borde ha anat att det kunde vara så. Han kunde därför inte dömas för vare sig våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

Riksåklagaren har överklagat den friande hovrättsdomen och vill att HD ska klargöra den närmare gränsen för vad som ska anses som uppsåtligt respektive grovt oaktsamt när det gäller att en person inte deltar frivilligt i en sexuell handling. Det finns ett behov av vägledning i frågan, eftersom det rör sig om ny lagstiftning och det finns skillnader i hur olika domstolar har dömt, anser riksåklagaren.

Det finns enligt riksåklagaren också ett behov av vägledning från HD om vilken påföljd som bör dömas ut.

Fakta oaktsam våldtäkt

Begreppet oaktsam våldtäkt infördes den 1 juli 2018. Det innebär att man kan dömas för våldtäkt om man varit grovt oaktsam i frågan om den andra deltar frivilligt eller inte.

 

Överklagandet 

 

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20