Riksåklagaren begär resning till nackdel för en person som frikänts från mord

Publicerad: 2020-01-15 12:58:34

Riksåklagaren har i dag ansökt om resning till men för den tilltalade som frikänts för mordet på en äldre man utanför Eslöv våren 2008. Ansökan grundar sig på ny bevisning utifrån nya uppgifter.

I mitten av maj 2008 mördades en man i sitt hem utanför Eslöv. I april 2010 åtalades två personer för mordet, varav den ena dömdes till tio års fängelse i Hovrätten över Skåne och Blekinge (målnummer B 1713–10). För den andra personen saknades tillräcklig bevisning som knöt denne till målsägandens bostad och åtalet ogillades av hovrätten. Ytterligare två personer delgavs misstanke för inblandning i mordet, men åklagaren lade ner förundersökningen mot dem.

- I januari 2019 lämnades nya uppgifter i fallet. Dessa har lett till att vissa utredningsåtgärder har vidtagits och att riksåklagaren har tagit upp förundersökningen igen, säger Lisbeth Johansson, överåklagare för handläggning av resningsärenden.

Med anledning av vad som framkommit i den nya utredningen har riksåklagaren i dag ansökt om resning till nackdel för den i hovrätten frikända personen.

De nya uppgifterna har också lett till att Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) vid Åklagarmyndigheten har återupptagit förundersökningen angående mord. De två personer som avskrevs från förundersökningen är misstänkta. De har häktats på sannolika skäl misstänkta för delaktighet i mordet. Det ärendet hanteras av åklagare vid RIO Malmö och handläggs vid Lunds tingsrätt. (Målnummer B 2625–19)

Fakta 

Resning i Högsta domstolen
En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning.

Resning till men för en tilltalad
Ansökan om resning till men för den tilltalade sker inte ofta i Sverige. Det har hänt ett fåtal gånger de senaste decennierna.

Sedan en brottmålsdom har vunnit laga kraft, får resning beviljas till nackdel för den tidigare tilltalade enligt reglerna i 58 kap. 3 § rättegångsbalken. Målet får resas om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Det krävs att sökanden åberopar någon omständighet eller något bevis som inte har lagts fram tidigare och att den tilltalade sannolikt skulle ha dömts för brottet, om omständigheten eller beviset hade lagts fram i brottmålet. En resning förutsätter dessutom att sökanden gör sannolikt att han inte vid den rätt som har meddelat domen eller genom att överklaga domen hade kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller att sökanden annars har haft en giltig ursäkt för att inte göra det. Ansökan om resning ska göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på (58 kap. 4 §)."

Kontakt

På grund av förundersökningssekretess kommer överåklagare Lisbeth Johansson inte att kunna uttala sig mer i resningsärendet.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20