Dom i ärende med tidigare ambassadör i Kina överklagas inte

Publicerad: 2020-07-23 14:00:00

Åklagarna har beslutat att inte överklaga domen från Stockholms tingsrätt om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Vice chefsåklagare Hans Ihrman och kammaråklagare Henrik Olin beskriver sina överväganden och sitt beslut.

Stockholm tingsrätt ogillade i sin dom den 10 juli åtalet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt eftersom de objektiva rekvisiten för brotten inte var uppfyllda. De tre rekvisiten är;

1. Att uppträda i föregiven egenskap av behörigt ombud,
2. att inlåta sig i underhandling i en diplomatisk angelägenhet,
3. med någon som företräder Kinas intresse.

Vi har idag beslutat oss för att inte överklaga domen. Vid detta ställningstagande har vi övervägt, dels tingsrättens rättsliga tolkning av de objektiva rekvisiten, dels bevisläget efter huvudförhandlingen i tingsrätten. För att överklaga domen krävs det enligt vår uppfattning att vi kan förvänta oss en ändring i form av en fällande dom i hovrätten.

Ett av huvudsyftena med förundersökningen har varit att klarlägga ansvarsfördelningen mellan den svenska ambassadören i Kina och den centrala utrikesförvaltningen i Stockholm i det konsulära ärendet gällande den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai. Detta för att bedöma i vad mån ambassadörens agerande varit i strid med gällande instruktioner och uppdrag. Denna ansvarsfördelning klargjordes enligt vår uppfattning med önskad tydlighet genom dels den skriftväxling i form av e-postmeddelanden och minnesanteckningar som inhämtades från Utrikesdepartementet (UD), dels – och viktigast – genom förhör under förundersökningen med nyckelpersoner på UD.

Vid en analys av domen jämfört med vad som framkom vid huvudförhandlingen, är vår uppfattning att uppgifterna som lämnades vid huvudförhandlingen inte visade på en lika tydlig ansvarsfördelning mellan ambassadören och UD Stockholm som den som framgick efter slutförd förundersökning.

Således kan vi inte förvänta oss en fällande dom i hovrätten och beslutar därför att inte överklaga Stockholms tingsrätts dom. Detta trots att vi inte delar tingsrättens bedömning av de objektiva rekvisiten.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 3911-19


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20