Kommentar från riksåklagare Petra Lundh om gårdagens beslut i Palmeutredningen

Publicerad: 2020-06-11 11:22:47

Med anledning av gårdagens pressträff i Palmeutredningen och chefsåklagare Krister Peterssons beslut har Åklagarmyndigheten fått in ett flertal förfrågningar om riksåklagarens kommentar. En skriftlig kommentar från riksåklagaren följer nedan.

”Enligt reglerna i rättegångsbalken fattar åklagare självständiga myndighetsbeslut i eget namn. Med hänsyn till att lägre åklagares beslut kan överprövas av högre åklagare, kan högre åklagare inte ge anvisningar om hur ett enskilt ärende ska handläggas. Jag har alltså inte på något sätt varit delaktig i beslutet.

Jag fick en sammanfattande information av innehållet i beslutet cirka en vecka innan det fattades. Skälet till detta är att det framgår av regeringens instruktion till Åklagarmyndigheten att myndigheten är skyldig att informera Regeringskansliet om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

Av det skälet har vi i vår egen författningssamling regler om att åklagare ska informera riksåklagaren om frågor ´som är av sådan beskaffenhet att riksåklagaren bör känna till dem´. Vid detta tillfälle fick jag också en översiktlig redogörelse för bland annat praktiska detaljer kring pressträffen.”

I övrigt har riksåklagaren har inga ytterligare kommentarer att lämna i ärendet.

Information om överprövning.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20