Riksåklagaren vill att Högsta domstolen klargör en fråga om domstols behörighet

Publicerad: 2020-11-19 08:54:21

Frågan gäller om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Efter att amerikanska myndigheter begärt internationell rättslig hjälp med anledning av misstänkt upphovsrättsintrång i USA har svensk åklagare verkställt beslag från 14 olika personer i Sverige  och anmält dem till rättens prövning. Anmälan gjordes till Patent- och marknadsdomstolen, som fastställde samtliga beslag. Efter att tre av de berörda personerna överklagat beslutet har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att Patent- och marknadsdomstolen inte är behörig att pröva de aktuella beslagen.

Riksåklagaren har nu överklagat Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål när det är fråga om bl.a. upphovsrättsintrång som är begånget i annat land.

Överklagandet AMR-7827-20 (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20