Överklagande om storleken av dagsbot

Publicerad: 2021-12-28 09:53:08

Riksåklagaren har överklagat ett beslut från hovrätten och yrkar att domstolen ska pröva storleken av dagsbotsbeloppet för två personer som uppgett lägre inkomster i tingsrätten än vad deras arbetsgivare rapporterat till Skatteverket.

Två personer dömdes för folkbokföringsbrott till 70 dagsböter vardera. Vid förhandlingen i tingsrätten uppgav de att de hade betydligt lägre inkomster än de uppgifter som framkommit i brottsutredningen. Tingsrätten bestämde därför dagsböterna till lägre belopp än vad de hade varit om de tidigare uppgifterna hade använts som grund för böterna.

Innan tingsrättsdomen vunnit laga kraft kom det fram, genom inkomstuppgifter som åklagaren hämtat in från Skatteverket, att de dömda personerna haft avsevärt högre inkomster än vad de uppgett vid tingsrättsförhandlingen. Åklagaren överklagade därför dagsbotsbeloppens storlek, men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Nu har riksåklagaren överklagat hovrättens beslut och yrkat att hovrätten ska pröva dagsbotsbeloppets storlek.

– Det är angeläget att tilltron till dagsböter som påföljd kan vidmakthållas. I dag är det oklart vilka utredningsskyldigheter som domstolarna har, och det finns också en bristande enhetlighet i rättstillämpningen. Dessutom är det i dag relativt enkelt att kontrollera de åtalades egna uppgifter mot inkomstuppgifter som arbetsgivaren varje månad lämnar till Skatteverket. Därför vore det värdefullt med ett uttalande från Högsta domstolen, säger riksåklagare Petra Lundh.

Ur överklagandet

”Det är inte en ovanlig situation att den tilltalade kommer med nya uppgifter om sina inkomstförhållanden och att dessa uppgifter lämnas först inför sittande rätt. För det fall att överrätten i nu aktuella fall inte ska vara skyldig att lämna prövningstillstånd torde det enda sättet för åklagaren att säkerställa att dagsboten beräknas till rätt belopp vara att i dessa situationer anföra hinder för att kontrollera eller låta kontrollera inkomstuppgifterna varefter målet på nytt kan tas till avgörande, vilket knappast kan vara ändamålsenligt.”

Överklagandet (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20