Långsiktig finansiering behövs för att möta brottsutvecklingen

Publicerad: 2021-03-02 07:51:00

Åklagarmyndigheten behöver fortsatt växa för att möta en allt mer komplicerad brottslighet där de mest resurskrävande ärendena ökat mycket de senaste åren.

Åklagarmyndigheten har lämnat sitt budgetunderlag för åren 2022–2024 till regeringen. En röd tråd i budgetunderlaget är behovet av en långsiktig planering och finansiering.

För 2021 har regeringen aviserat ett budgettillskott i vårpropositionen på 50 miljoner kronor, vilket är mycket välkommet och helt nödvändigt för att kunna fortsätta rekrytera åklagare. För att kunna fortsätta den satsningen begär myndigheten betydande tillskott för åren 2022–2024.

Under 2019 och 2020 har Åklagarmyndigheten haft möjlighet att växa. Anslagen har givit förutsättningar för att kunna återbesätta vakanta tjänster, öka antalet åklagare men också återuppta satsningen på åklagarrevisorer och att genomföra vissa uppskjutna it-projekt.

– Vår bedömning för de kommande tre åren är att de begärda medlen behövs för att vi ska slippa bromsa verksamheten. Det vore olyckligt om vi skulle tvingas äventyra den satsning vi gjort hittills, säger riksåklagare Petra Lundh.

– Vi vill långsiktigt utveckla och öka vår förmåga att bekämpa kriminella organisationer, ta tillvara nya verktyg som hemlig dataavläsning, utreda och lagföra brott i parrelationer, snabbare lagföra unga på väg in i kriminella nätverk och vi vill återta betydligt mer vinster från brottslighet, säger Petra Lundh.

Enligt myndighetens uppfattning är det viktigt att ha en kostym som gör det möjligt att hantera relativt snabba ökningar eller förändringar i brottsligheten eftersom det bara är Åklagarmyndigheten som rekryterar och utbildar nya åklagare. Tiden från anställning till behörig kammaråklagare är tre år och för att hantera de mest kvalificerade ärendena krävs ytterligare minst fem års erfarenhet och utbildning. Av det skälet behövs en långsiktig planeringshorisont med en stabil finansiering över tid.

– Vi kan se att de mest resurskrävande ärendena har ökat med 39 procent de senaste fyra åren, och de förväntas fortsätta öka i antal. För att klara våra uppgifter bedömer vi att vi 2025 behöver vara ca 1 200 åklagare och 30 åklagarrevisorer, säger Petra Lundh.

Yrkandet

Åklagarmyndigheten föreslår att anslaget höjs med 186 miljoner kronor 2022, jämfört med den nivå för 2021 som lades i senaste budgetpropositionen. För 2023 begärs ytterligare 54 miljoner kronor och för 2024 ytterligare 53 miljoner. Därutöver har myndigheten också ett anslag för internationellt bistånd, som föreslås ligga kvar på 2021 års nivå om 8,5 miljoner kronor.

 

 Budgetunderlaget


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20