Remissvar om strafflindring och anonyma vittnen m.m.

Publicerad: 2021-09-28 14:06:57

Åklagarmyndigheten har lämnat ett remissvar på betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). Myndigheten är positiv till huvuddragen av förslagen, men anser att det behövs ytterligare överväganden framförallt när det gäller strafflindring för den som medverkar om någon annans brottslighet samt i frågan om anonyma vittnen.

Utredningen föreslår att åklagaren ska kunna erbjuda strafflindring för den som medverkar till att brott som har begåtts av någon annan klaras upp, vilket är ett synsätt som Åklagarmyndigheten delar. Myndigheten menar dock att förslaget inte ger tillräckliga incitament för misstänkta att medverka, eftersom domstolarna inte föreslås vara bundna av det som åklagare erbjudit.

– Det finns en uppenbar risk för att en misstänkt inte tycker att det är värt att berätta om någon annans brott om man inte kan vara säker på att åklagarens erbjudande står sig i domstolen. Vi förutsätter därför att den här regleringen utvärderas efter ett tag och att man då överväger om domstolen ska vara bunden av den påföljd som åklagaren yrkat på, säger vice överåklagare Magnus Johansson.

Åklagarmyndigheten pekar också på att betänkandet inte ger svar på hur man ska hantera situationen när en misstänkt lämnar uppgifter om brott som utreds i en annan förundersökning.

– En åklagare råder bara över den förundersökning som hon eller han själv leder och kan alltså inte ställa ut löften om någon annan åklagares förundersökning. Det kan också vara så att de bägge förundersökningarna befinner sig i olika faser, vilket innebär att det kan finnas starka skäl till varför den andra åklagaren inte kan lämna någon information om sin utredning utan att den riskerar att skadas, säger Magnus Johansson.

Vidare anser Åklagarmyndigheten att utredningsförslaget inte är tillräckligt rättssäkert, eftersom den tänkta dialogen mellan åklagare och misstänkt om påföljder inte föreslås regleras i lag utan enbart i Åklagarmyndighetens egna riktlinjer.

Anonyma vittnen

I betänkandet föreslås att ett system med anonyma vittnen inte bör genomföras i Sverige. Åklagarmyndigheten menar dock att utredningen inte presenterar en tillräckligt djupgående analys av för- och nackdelar med anonyma vittnen.

– En ordning med anonyma vittnen finns i flera jämförbara länder och enligt vår uppfattning finns det ett behov av det även i Sverige. Vi anser att det behövs ett bättre underlag för att kunna ta ställning till om en möjlighet att vittna anonymt bör införas, säger Magnus Johansson.

Övriga förslag

Betänkandet innehåller också andra förslag, bland annat straffskärpningar för mened, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling. Åklagarmyndigheten instämmer i de delarna i utredningens förslag.

 

Remissvaret.

 

Kontakt

Vice överåklagare Magnus Johansson, 010-562 61 42.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20