Vice riksåklagaren kommenterar dom från Högsta domstolen

Publicerad: 2022-12-28 10:52:10

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i ett mål som handlar om straffrabatt för den som medverkar till att egen brottslighet kan klaras upp. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin lämnar en kommentar.

Två unga män gick till polisen och berättade att de under en period sålt narkotika och att de nu fruktade för sina liv. Narkotikaförsäljningen var tidigare inte känd hos polisen och uppgifterna bidrog till att brott kunde klaras upp.

De unga männen åtalades och dömdes för bland annat grovt narkotikabrott. Enligt tingsrätten var straffvärdet för brotten fängelse i sex år för den ena och sex år och två månader för den andra, men eftersom männen lämnat uppgifter som var viktiga för att brotten skulle klaras upp sattes straffen ned, till fem år och tre månader respektive fem år och fem månader. Hovrätten justerade straffen till fem år respektive fem år och två månader.

Överklagan till HD

Männen överklagade till Högsta domstolen och menade att hovrätten inte beaktat de förmildrade omständigheterna tillräckligt och att straffen alltså borde sänkas ytterligare. Vice riksåklagaren medgav att påföljderna lindrades och uttalade i en svarsskrivelse bland annat:

För att lagstiftningen ska fungera som ett incitament att medverka i utredningar på det sätt som avsetts av lagstiftaren förutsätts, som framgår av förarbetena, en relativt påtaglig justering av straffet. [- - -] Straffnedsättningens storlek i ett fall som det nu aktuella bör enligt min uppfattning i normalfallet uppgå till cirka 30 procent av straffvärdet. Det skulle i det nu aktuella målet innebära en påföljdsreduktion som motsvarar närmare två år.

 

Hon påpekade också att åklagare och domstolar har olika uppfattning om hur stor nedsättningen bör vara och att det därför behövs vägledning från Högsta domstolen. En sådan vägledning kan också få betydelse för den nya lagstiftningen om straffrabatt för den som bidrar till att någon annan persons brottslighet avslöjas.

Kommentar till dagens dom

Högsta domstolen konstaterar i dagens dom att männens berättelser lett till att grova brott kunnat klaras upp och skriver: ”Med hänsyn till graden av medverkan och till brottslighetens straffvärde bör straffet för var och en av dem sänkas med två år”.

– Möjligheten till lägre straff är tänkt att fungera som ett motiv för misstänkta att välja att berätta istället för att tiga. För att det ska fungera krävs att de kan förvänta sig en relativt stor nedsättning av straffet om de medverkar. Det har tidigare varit oklart hur stor nedsättning det kan bli fråga om. Det är glädjande att Högsta domstolen delat min uppfattning om straffnedsättningens storlek, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Svarsskrivelsen

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20