Överklagande till HD om upphovsrättsbrott

Publicerad: 2022-03-08 14:09:35

Riksåklagaren har överklagat en dom av Patent- och marknadsöverdomstolen om upphovsrätt till tv-sändningar och olovligt innehav av avkodningsutrustning

Frågorna i målet är hur begreppet innehav ska tolkas i lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning samt hur begreppet tv-utsändning i 12 § internationella upphovsrättsförordningen ska tolkas när rättighetshavaren har säte i ett land utanför EU/EES som inte tillträtt Romkonventionen.

Tiotusentals abonnenter

Två personer åtalades för bl.a. brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen. Enligt åtalet hade de båda stått bakom ett omfattande illegalt IPTV-nätverk där de återutsänt målsägandens tv-utsändningar till tiotusentals abonnenter i stora delar av världen. De åtalade personerna företrädde ett bolag med säte i Malmö. Målsägandebolaget (ett tv-företag) har säte i Qatar, som vid tiden för åtalet inte hade tillträtt Romkonventionen.

I målet är det utrett att målsägandebolaget i Qatar skickade sina tv-sändningar till Frankrike som i sin tur skickade dessa vidare till Spanien och Storbritannien. Sändningarna var i dessa skeden krypterade och nådde inte allmänheten. I Spanien och Storbritannien länkades sändningarna till satellit och kunde först därefter nå allmänheten.

Tv-utsändningar som inte sker i Sverige och av företag som inte har säte i Sverige är upphovsrättsligt skyddade genom bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen. De bestämmelser som är aktuella i ett fall som detta finns i 12 § i förordningen och bygger i sin tur på Romkonventionen, som Sverige tillträtt.

Eftersom Qatar vid tiden för gärningarna inte var anslutet till Romkonventionen uppkom frågan om målsägandebolaget hade upphovsrättsligt skydd för sändningarna i Sverige. För att så skulle vara fallet måste sändningarna anses ha skett från Spanien och Storbritannien, som båda var anslutna till Romkonventionen.

De åtalade dömdes av Patent- och marknadsdomstolen för de åtalade gärningarna. Påföljderna bestämdes till fängelse (ett år respektive två år och sex månader). De dömda och deras bolag skulle enligt domen även betala skadestånd till målsäganden med närmare 200 miljoner kronor.

Överklagat till Patent- och marknadsöverdomstolen

De dömda överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

PMÖD ogillade åtalen (förutom en del av åtalet för brott mot lagen om avkodningsutrustning) och upphävde skyldigheten att betala skadestånd.

PMÖD ansåg att begreppet utsändning i Romkonventionen skulle tolkas i enlighet med EU-rätten. Enligt PMÖD skulle TV-sändningarna anses ha skett från Qatar. Eftersom Qatar inte hade tillträtt Romkonventionen saknade målsäganden upphovsrättsligt skydd för sina sändningar i Sverige. Åtalet för brott mot upphovsrättslagen skulle därför ogillas.

Eftersom en del av den avkodningsutrustning som använts var placerad i Amman i Jordanien menade PMÖD att den svenska avkodningslagen inte var tillämplig på utrustningen där. Den del av åtalet för brott mot avkodningslagen som avsåg utrustning som var placerad i Amman ogillades därför.

Riksåklagarens yrkande

Riksåklagaren har nu överklagat PMÖD:s dom till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren ska de åtalade dömas för brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen. Påföljderna ska bestämmas till fängelse.

Fakta Romkonventionen

Romkonventionen behandlar avtalsförpliktelser. Sverige tillträdde 1998.

Överklagande AMR 1534-22

 

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20