Högsta domstolen ska pröva frågan om genomsökning på distans

Publicerad: 2023-03-17 13:47:27

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om svenska brottsutredande myndigheter via t.ex. en dator eller telefon i Sverige får ta del av elektronisk information, trots att det inte är känt var i världen informationen finns lagrad.

I ett mål om penningtvätt har den misstänkta personen överklagat ett hovrättsbeslut om tillstånd till att genomsöka hans telefoner och datorer på distans. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens beslut ändras, men välkomnat att Högsta domstolen prövar överklagandet eftersom rättsläget är oklart när det gäller om tvångsmedlet genomsökning på distans får beslutas när genomsökningen kan komma att avse information som är lagrad i utlandet.

Nu har HD i plenum, dvs. med samtliga justitieråd närvarande, beslutat att man ska ta upp frågan till prövning.

Beslutet om genomsökning hade redan verkställts när den misstänkta personen överklagade. Enligt HD:s praxis prövar man normalt inte beslut som redan är verkställda. I det här fallet har emellertid HD bedömt att behovet av vägledning framstår som stort och att HD därför kan pröva beslutet.

– Jag välkomnar att Högsta domstolen beslutat att pröva denna viktiga fråga. Allt mer kommunikation sker via nätet och för att kunna lagföra brott måste polis och åklagare ha tillgång till elektronisk information, säger riksåklagare Petra Lundh.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20