Åklagaren lägger ned den svenska förundersökningen om grovt sabotage mot Nord Stream

Publicerad: 2024-02-07 09:59:00

Slutsatsen av utredningen är att svensk jurisdiktion saknas och att utredningen därför ska läggas ned.

Den 26 september 2022 genomfördes flera angrepp på internationellt vatten riktade mot Nord Stream. Säkerhetspolisen övertog utredningen och kammaråklagare Mats Ljungqvist har därefter lett förundersökningen som rubricerats som grovt sabotage. Förundersökningens primära syfte har varit att undersöka om svenska medborgare varit inblandade i gärningen och om svenskt territorium använts för att genomföra gärningen och därmed riskerat att skada svenska intressen eller Sveriges säkerhet.  

Förundersökningen har nu nått ett sådant läge att myndigheterna har god bild av händelsen och att det inte har framkommit någonting som tyder på att Sverige eller svenska medborgare varit inblandade i attentatet som skedde på internationellt vatten.

– Förundersökningen har varit systematisk och noggrann. Bland annat har ett stort antal fartygsrörelser analyserats i syfte att förstå vad som har hänt. Utöver det har en omfattande brottsplatsundersökning genomförts och ett flertal förhör har hållits i ärendet. Mot bakgrund av den lägesbild som vi nu har kan vi konstatera att svensk jurisdiktion saknas, säger Mats Ljungqvist.  

Samarbete med svenska myndigheter

Den svenska förundersökningen har haft ett mycket gott samarbete med flera svenska myndigheter.

– Jag vill särskilt framhålla den snabba och effektiva insats som den svenska marinen och Kustbevakningen genomförde i syfte att säkra brottsplatsen. Utan deras insatser hade myndigheterna inte kunnat nå det utredningsläge som vi nu har nått fram till, säger Mats Ljungqvist.

Gott internationellt samarbete

Vidare har det skett ett internationellt samarbete med flera länder.

– Vi har haft ett gott internationellt samarbete med flera länder, framför allt Danmark och Tyskland, där vi kontinuerligt delat information och lägesbilder. Vi har haft ett fördjupat samarbete med den förundersökning som bedrivs av tyska myndigheter. Inom ramen för detta rättsliga samarbete har vi kunnat överlämna material som kan användas som bevisning i den tyska förundersökningen, säger Mats Ljungqvist.

– Den tyska förundersökningen fortsätter och på grund av den sekretess som råder för internationellt rättsliga samarbeten kan jag inte ytterligare kommentera det samarbete som har skett. Jag kommer med hänvisning till detta inte heller kunna kommentera något ytterligare kring den svenska utredningens slutsatser eller kommentera eventuella misstänkta personer i den svenska utredningen, säger Mats Ljungqvist.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har den svenska förundersökningen kunnat avföra samt bekräfta omständigheter som sammantaget leder till slutsatsen att det inte längre finns anledning att fortsätta den svenska förundersökningen eftersom det kan antas att svensk domstol saknar jurisdiktion.

Åklagaren kommer inte, med hänvisning till den sekretess som fortfarande råder, att kommentera ärendet ytterligare.

Beslutet.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20