Överklagande till Högsta domstolen om brott mot knivförbudslagen

Publicerad: 2024-05-13 16:11:25

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för brott mot knivförbudslagen, grovt brott.

En man åtalades för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivförbudslagen), grovt brott, för att han haft en stark laserpekare på allmän plats. Laserstrålen från en sådan kan förstöra synen om den riktas mot ett öga. Både tingsrätt och hovrätt ogillade åtalet med hänvisning till att en laserpekare inte kan anses vara ett sådant föremål som omfattas av knivförbudslagen. Domstolarna refererar här till en tidigare dom från Högsta domstolen som avsåg ett bollträ.

Riksåklagaren konstaterar att domstolarna tolkar förbudet som att det, förutom knivar och andra stickvapen, endast är föremål som kan användas för att slå eller krossa som kan falla in under lagstiftningen.

– Jag instämmer inte i den tolkningen. De uttalanden som Högsta domstolen gjorde i den tidigare domen utesluter inte, enligt min uppfattning, att också andra föremål som kan användas som vapen kan falla in under knivförbudslagen, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Enligt riksåklagaren är domstolspraxis inte enhetlig när det gäller om starka laserpekare kan falla inom knivlagens tillämpningsområde. Det finns också exempel på domar där personer som använt starka laserpekare fällts för till exempel ofredande och misshandel.

Ur överklagandet:

”Mot bakgrund av den extrema våldsutveckling samhället drabbats av under senare år är det enligt min uppfattning mycket olyckligt om ett föremål som uppenbarligen kan användas som vapen vid allvarliga brott mot person fritt ska kunna innehas av bl.a. grovt kriminella utan att rättsväsendet kan ingripa mot själva innehavet. Det är mot denna bakgrund av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar mitt överklagande.”

Överklagandet

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20