Åklagarmyndighetens

Förtal och förolämpning

Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Det finns dock några viktiga undantag.

En första förutsättning för att åklagare får väcka åtal är att brottet har riktat sig mot någon som är under 18 år eller att brottsoffret gjort en brottsanmälan. En andra förutsättning är att åtal ska, som lagen säger, anses vara påkallat från allmän synpunkt.

Förtal och grovt förtal

När det gäller förtal och grovt förtal kan sådana särskilda skäl bland annat vara att det varit fråga om:

  • spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art på en utpekad person
  • stor spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art om en utpekad person eller
  • stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått mycket allvarliga brott.

Stor spridning kan betyda att uppgifterna spridits på internet, eller att man på något annat sätt – till exempel genom en tidningsannons – spridit uppgifterna till många personer. Det kan också innebära att man särskilt spridit uppgifterna, via sms eller andra medier, till personer som är bekanta med den utpekade personen.

Förolämpning

För att brottet förolämpning ska falla under allmänt åtal, dvs. kan åtalas av åklagare, krävs för vuxna personer att det för det första är fråga om någon av tre specifika situationer: 

  • förolämpning mot en person i samband med hans eller hennes myndighetsutövning
  • förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse eller
  • förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

Därutöver krävs i princip att det varit fråga om återkommande förolämpningar under en viss tid eller att någon utsatts för allvarliga förolämpningar på exempelvis sin arbetsplats eller i sitt bostadsområde. Enstaka uttalade grova skällsord är i allmänhet inte tillräckliga för att åklagare ska kunna väcka åtal.

Kan det vara fråga om andra brott?

Vissa fall av förtal och förolämpningar skulle också kunna bedömas som andra typer av brott. Exempel på sådana brott är falsk tillvitelse, hets mot folkgrupp och ofredande. I sådana fall får åklagaren bedöma om det finns skäl att åtala för antingen förtal/förolämpning eller det andra brottet, eller om det kan finnas skäl att åtala för bägge brotten.