Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder.

Tvångsäktenskap och könsstympning har enligt regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende.

Den 1 juni 2022 infördes ett nytt brott kallat hedersförtryck i brottsbalken. Brottet är placerat i 4 kap. 4 e § brottsbalken. Den person som begår sådana brottsliga gärningar som omfattas av bestämmelsen mot en målsägande kan dömas för hedersförtryck. En förutsättning är att gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet och varit ägnade att allvarligt skada målsägandens självkänsla. Dessutom krävs att motivet för var och en av gärningarna har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Straffet för den som döms för hedersförtryck är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

Straffet för den som döms för hedersförtryck är fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Hedersbrott per definition är brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken, vilseledande till äktenskapsresa enligt 4 kap. 4 d § brottsbalken samt brott mot utreseförbud enligt 45 § jämförd med 31 a och d §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det är motivet som gör ett brott hedersrelaterat. Hedersrelaterad brottslighet är brottsneutral. Om i vart fall ett av motiven för ett brott är heder är brottet att anse som hedersrelaterat. Alla typer av brott kan således vara hedersrelaterade brott, dock torde brott mot 3 och 4 kap. brottsbalken vara vanligast.

I 29 kap. 2 § 10 p. brottsbalken finns en straffskärpningsregel som innebär att som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Åklagares arbete mot hedersrelaterad brottslighet

En åklagare har tre kärnuppgifter, att leda förundersökningar, fatta beslut och utföra åklagaruppgifter vid rättegångar. Det är viktigt att understryka att åklagarens arbete normalt startar när ett brott anmäls och ärendet inkommer till Åklagarmyndigheten från Polisen.

Åklagarmyndigheten har inte, till skillnad från Polismyndigheten, ett brottsförebyggande uppdrag.

För att kunna utreda hedersrelaterad brottslighet är Åklagarmyndigheten beroende av att polisanmälningar äger rum. Det är således viktigt att Polisen identifierar hedersrelaterad brottslighet i samband med anmälan och att det kommuniceras till Åklagarmyndigheten.

I normalfallet är åklagare förundersökningsledare när det gäller hedersrelaterad brottslighet.

Åklagaren bör i förundersökningar gällande hedersrelaterad brottslighet så snart som möjligt inge framställan om målsägandebiträde/särskild företrädare till domstolen. Det är domstolen som avgör om målsäganden har rätt till målsägandebiträde/särskild företrädare.

Åklagaren har bevisbördan för att ett motiv för brottet är heder.

Sedan 2020 finns det på varje allmän åklagarkammare och på Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet en särskilt utpekad hedersåklagare.

Sedan 2021 har Åklagarmyndigheten en särskild ämnesspecialist (åklagare) på området hedersrelaterad brottslighet.