Jaktbrott

Det är förbjudet att fånga eller döda vilt, eller att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

BjörnGrovt jaktbrott

När man bedömer om brottet ska anses grovt ska följande särskilt beaktas:

  1. Om det handlar om ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

  2. Om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning.

  3. Om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fordon eller någon annan motordriven anordning.

  4. Om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.

Djur som avses i punkten 1 är till exempel björn, varg, lo, järv och kungsörn som i dag tillhör gruppen hotade arter. Om man dödar något av dessa djur i en nödsituation kan man dock gå fri från ansvar.

Påföljd

Den som, med uppsåt eller av grov oaktsamhet, olovligen jagar på någon annans jaktområde eller bryter mot de bestämmelser som reglerar jakten döms för jaktbrott till böter eller till fängelse i högst ett år. Bestämmelserna kan handla om vilka tider på året som olika typer av vilt får jagas, vilka typer av vapen som får användas eller hur jakten får gå till.

Om ett jaktbrott är grovt döms man till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Jakthäleri

Jakthäleri innebär att man obehörigen handskas med vilt som man vet, eller har skälig anledning anta, har dödats genom jaktbrott.  Den som gör sig skyldig till detta kan dömas för jakthäleri till böter eller fängelse i högst ett år.

Att ta befattning med djur som dödats genom jaktbrott kan exempelvis handla om att skaffa bort djuret, ta hand om päls eller kött eller att låta sig fotograferas med det dödade djuret för så kallade trofébilder.

Grovt jakthäleri

Om brottet är att anse som grovt döms man till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. När man bedömer om brottet ska anses som grovt ska man särskilt beakta om det avser ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt och om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning.

Försök och förberedelse

Grovt jaktbrott och jakthäleri är även straffbart på försöks- eller förberedelsestadiet.

Ärenden om jaktbrott utreds av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

(Foto: Jan Skoglund)