Jaktbrott

Det är förbjudet att fånga eller döda vilt, eller att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

Grovt jaktbrott

Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas:

  1. Om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt.

  2. Om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning.

  3. Om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning.

  4. Om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.

Djur som avses i punkten 1 är till exempel björn, varg, lo, järv och kungsörn som i dag tillhör gruppen hotade arter. Om man dödar något av dessa djur i en nödsituation kan man dock gå fri från ansvar.

Påföljd

För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst ett år om man med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller bryter mot de olika bestämmelser som reglerar jakten. Det kan handla om vilka tider på året olika typer av vilt får jagas, vilka typer av vapen som får användas eller hur jakten får gå till.

Om ett jaktbrott är grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Jakthäleri

Jakthäleri innebär att obehörigen ta befattning med vilt som man vet, eller har skälig anledning anta, har dödats genom jaktbrott.  Den som gör sig skyldig till en sådan gärning kan dömas för jakthäleri till böter eller fängelse i högst ett år.

Att ta befattning med djur som dödats genom jaktbrott kan exempelvis handla om att bortskaffa djuret, ta hand om päls eller kött eller att låta sig fotograferas med det dödade djuret för så kallade trofébilder.

Grovt jakthäleri

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt och om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning.

Försök och förberedelse

Grovt jaktbrott och jakthäleri är även straffbart på försöks- eller förberedelsestadiet.

Ärenden om jaktbrott utreds av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål