Organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt. Därför måste också samhället och rättsväsendet utvecklas. Åklagarmyndigheten arbetar kontinuerligt med metod- och organisationsutveckling för att möta och förebygga brottsligheten.

Grov organiserad brottslighet är inget nytt fenomen, men brottsligheten blir alltmer omfattande och komplex. Bland annat internationaliseringen har fört in nya typer av brottslighet och kombinationer av olika sorters brott. Detta ställer ständigt samhället och rättsväsendet inför nya krav. 

Allmänna åklagarkammare

På de allmänna åklagarkamrarna runt om i landet handläggs ärenden eller brottsmisstankar om grov organiserad brottslighet. Det kan handla om så vitt skilda brott som våldsbrott, narkotikabrott, bedrägerier och utpressning. 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Utredningar som rör grov gränsöverskridande brottslighet hanteras vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (tidigare de internationella åklagarkamrarna). Vid dessa handläggs även organiserad- eller annan form av nationell grov brottslighet samt vissa speciella brottstyper som krigs- och folkrättsbrott. Dessa ärenden är till största delen mycket resurskrävande och kräver stor uthållighet. En särskild samordningsfunktion har inrättats som ska effektivisera samordningen och handläggningen av ärenden. 

Terroristbrott 

Riksenheten för säkerhetsmål hanterar samtliga ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen, såsom terroristbrott och spioneri. Dessa brott är ofta organiserande och har internationell anknytning. 

Eurojust

Eurojust är namnet på det åklagarsamarbete som finns inom EU. Syftet med Eurojust är att främja, förbättra och effektivisera EU-ländernas rättsliga samarbete mot den grova organiserade och gränsöverskridande brottsligheten. Sverige har två åklagare stationerade vid Eurojust som tillsammans handlägger ärenden om bland annat grova narkotikabrott och människohandel. Eurojust har sitt säte i Haag i Nederländerna.