Sexualbrott

Sexualbrott tillhör de brott som är särskilt svåra att utreda. Utredningarna kan därför ta lång tid. Bevissvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna inte sällan läggs ned.

Det är mycket vanligt att sexualbrott begås i slutna rum utan vittnen. Ofta står ord mot ord och då krävs i allmänhet någon annan form av bevisning, så kallad stödbevisning, för att kunna utreda vad som hänt. Att dokumentera eventuella skador och snabbt genomföra läkarundersökning kan vara avgörande för att nå framgång i sexualbrottsärenden.

Inom Åklagarmyndigheten finns åklagare med särskild utbildning för att hantera sexualbrott. Arbetet bedrivs oftast i särskilda grupper och i nära samarbete med polisen.

Sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Det innebär att gärningspersonen kan dömas för våldtäkt även om hot eller våld inte använts. Sex ska vara frivilligt. Domstolarna ska särskilt ta hänsyn till om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.

Särskilt utsatt situation

En person kan inte anses delta frivilligt om gärningspersonen ”otillbörligt utnyttjar” (ungefär: drar nytta av, för eget syfte) att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning [etc.] befinner sig i en särskilt utsatt situation. Särskilt utsatt situation, (enligt Brottsbalken 6:1): Den som genomför ett samlag, eller en jämförbar sexuell handling, med en person som inte deltar frivilligt ska dömas för våldtäkt. Vid bedömning av om deltagandet är frivilligt ska det särskilt beaktas om frivilligheten uttryckts genom ord eller handling, eller på något annat sätt.

Två nya brott har införts

Två nya brott har också införts: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningspersonen kan dömas för övergrepp om hen borde insett att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Påföljder för sexualbrott

För våldtäkt som inte bedöms som grov får man fängelse i minst tre år (gäller från och med 1 augusti 2022) och högst sex år. För oaktsam våldtäkt kan man få fängelse i högst fyra år och för oaktsam sexuellt övergrepp kan fängelse om högst fyra år dömas ut. För grov våldtäkt får man fängelse i minst fem år och högst tio år. 

Utvecklingscentrum svarar för den samlade kunskapen inom sexualbrottsområdet.