Metod- och rättsutveckling

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum har som uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden

Utvecklingscentrum arbetar med metodutveckling, kunskapsuppbyggnad och samverkar med andra myndigheter inom sina verksamhetsområden.

En av Utvecklingscentrums huvuduppgifter är att fånga upp sådant som har stor betydelse för det dagliga åklagararbetet. Utvecklingscentrum kan sprida kunskaper, analysera rättsläget, ta fram riktlinjer eller se till att mål förs till Högsta domstolen.

Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av Utvecklingscentrum.