Åklagarmyndighetens

Metod- och rättsutveckling

På tre platser i landet – Stockholm, Göteborg och Malmö - finns Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Deras uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Utvecklingscentrumen arbetar med metodutveckling, kunskapsuppbyggnad och samverkar med andra myndigheter inom sina verksamhetsområden.

En av utvecklingscentrumens huvuduppgifter är att fånga upp sådant som har stor betydelse för det dagliga åklagararbetet. Utvecklingscentrumen kan sprida kunskaper, analysera rättsläget, ta fram riktlinjer eller se till att mål förs till Högsta domstolen.

Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrumen.