Internationellt rättsligt samarbete

Behovet av rättsligt samarbete över gränserna ökar i takt med internationaliseringen. Även brottsligheten blir allt mer gränsöverskridande. Under senare år har därför det internationella samarbetet förändrats och effektiviserats, genom internationella överenskommelser och ändrade rutiner.

Det praktiska arbetet innebär att hjälpa utländska åklagare i brottsutredningar som äger rum utomlands. Det kan gälla förhör med personer som finns i Sverige, husrannsakan eller utlämning av en misstänkt person. På motsvarande sätt krävs det ofta hjälp från utlandet i svenska brottsutredningar.

I den internationella verksamheten ingår även medverkan i olika internationella nätverk och samarbetsorgan för operativa åklagare. Det viktigaste är Eurojust som består av åklagare från samtliga EU-länder.

Svenska åklagare är också engagerade i olika utvecklingsprojekt, i bland annat Östeuropa.