Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

 • Handbok kontaktförbud

  Datum: 2021-05-06

  Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. (Denna version av handboken är uppdaterad i december 2017 och i oktober 2019, samt rättad i juni 2020.)

 • Företagsbot

  Datum: 2020-05-01

  Ett metodstöd för att underlätta förståelsen för reglerna.

 • Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok

  Datum: 2019-02-28

  Barnhandboken i ny skepnad Handboken ”Handläggning av ärenden gällande brott mot barn” har genomgått en översyn och fått namnet ”Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok”. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum har gjort en genomgripande översyn och uppdatering av handboken. Avsnittet om förhör med barn har kortats ned för att istället hänvisa till handledningen Förhör med barn Förhör med vuxna som har vissa osynliga funktionsnedsättningar - handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande. Därutöver har ny lagstiftning och ett viktigt beslut av JK inarbetats. Bilagorna med rättsfall och relevant lagstiftning har även uppdaterats och utökats. För att minska antalet dokument och samla den centrala informationen till ett dokument har även RättsPM 2014:3 Barn som vittnen i brottmål inarbetats i ett nytt avsnitt i handboken, 5.6.3 Barn som vittne. Även RättsPM 2013:3 Resande i sexuella övergrepp mot barn har inarbetats som ett nytt

 • Handläggning av brott i nära relation

  Datum: 2017-08-29

  Handboken – handläggning av fridskränkningsbrotten – har fått en total översyn och moderniserats under våren 2017. Den har omarbetats och fått ett nytt upplägg med tydligare fokus på handläggningen under förundersökningen och ny struktur på praxisavsnittet. Vidare har utvecklingen av ett bästa arbetssätt inarbetats i handboken. Syftet är att ge ett bättre stöd till åklagare och administratörer som kommer i kontakt med de aktuella brottstyperna. För att tydliggöra att handboken inte bara är tillämplig vid handläggning av fridskränkningsbrotten har den fått ett nytt namn – Handläggning av brott i nära relation. Ny lagstiftning, som t. ex olovlig identitetsanvändning och praxis har beaktats. Vidare har avsnittet om rättsintyg omarbetats utifrån Rättsmedicinalverkets nya organisation och regler.

 • Bemötande av brottsoffer

  Datum: 2016-06-16

  Handboken har reviderats utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Samtidigt har det skett vissa uppdateringar utifrån författningsändringar, främst om brottsofferdirektivet och ändringar i rättegångsbalken om objektivitetsprincipen. Den grundläggande skyldighet åklagare har att vara objektiva och opartiska medför också en skyldighet att bemöta och behandla alla brottsoffer på ett likvärdigt sätt. Det står numera uttryckligen i handboken att åklagare ska bemöta brottsoffer likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ställning i samhället. Avsnittet som berör brottsoffer med funktionsnedsättning har uppdaterats. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i förundersökningen få kännedom om brottsoffrets funktionsnedsättning. Genom att inhämta kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär kan anpassning ske och missförstånd, orimliga krav eller felaktiga förväntningar på förhörspersonen undvikas.