Åklagarmyndighetens

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Bemötande av brottsoffer

    Datum: 2016-06-16

    Handboken har reviderats utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Samtidigt har det skett vissa uppdateringar utifrån författningsändringar, främst om brottsofferdirektivet och ändringar i rättegångsbalken om objektivitetsprincipen. Den grundläggande skyldighet åklagare har att vara objektiva och opartiska medför också en skyldighet att bemöta och behandla alla brottsoffer på ett likvärdigt sätt. Det står numera uttryckligen i handboken att åklagare ska bemöta brottsoffer likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ställning i samhället. Avsnittet som berör brottsoffer med funktionsnedsättning har uppdaterats. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i förundersökningen få kännedom om brottsoffrets funktionsnedsättning. Genom att inhämta kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär kan anpassning ske och missförstånd, orimliga krav eller felaktiga förväntningar på förhörspersonen undvikas.

  • 2017 Handbok Kontaktförbud

    Datum: 2016-02-22

    Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. Innehållsförteckningen ger en snabb väg in till olika handläggningsfrågor. Handboken kan också användas som ett utbildningsmaterial för såväl den som vill skaffa sig en ytlig kunskap om kontaktförbud som den som vill fördjupa kunskaperna.  Uppdaterad i december 2017.