Åklagarmyndigheten logotype

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

 • Kontaktförbud

  Datum: 2019-10-18

  Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. Innehållsförteckningen ger en snabb väg in till olika handläggningsfrågor. Handboken kan också användas som ett utbildningsmaterial för såväl den som vill skaffa sig en ytlig kunskap om kontaktförbud som den som vill fördjupa kunskaperna. Uppdaterad i oktober 2019.

 • Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok

  Datum: 2019-02-28

  Barnhandboken i ny skepnad Handboken ”Handläggning av ärenden gällande brott mot barn” har genomgått en översyn och fått namnet ”Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok”. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum har gjort en genomgripande översyn och uppdatering av handboken. Avsnittet om förhör med barn har kortats ned för att istället hänvisa till handledningen Förhör med barn Förhör med vuxna som har vissa osynliga funktionsnedsättningar - handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande. Därutöver har ny lagstiftning och ett viktigt beslut av JK inarbetats. Bilagorna med rättsfall och relevant lagstiftning har även uppdaterats och utökats. För att minska antalet dokument och samla den centrala informationen till ett dokument har även RättsPM 2014:3 Barn som vittnen i brottmål inarbetats i ett nytt avsnitt i handboken, 5.6.3 Barn som vittne. Även RättsPM 2013:3 Resande i sexuella övergrepp mot barn har inarbetats som ett nytt

 • Förtal och förolämpning - särskilt om handläggning och åtalsprövning

  Datum: 2019-01-23

  Vägledningen för åklagarnas åtalsprövning vid förtals- resp. förolämpningsbrott har justerats något jämfört med den tidigare rättspromemorian. Handboken innehåller också en genomgång av den rättsliga regleringen samt vägledning för den praktiska hanteringen av förtals- och förolämpningsärenden. ​Handboken ersätter RättsPM 2014:2 som har upphävts.