Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Välj sortering "A-Ö" i listan för att se bilagorna i nummerföljd.

Tidsperiod

Kategorier

  • Ordningsbot bilaga 08 Arbetsförhållanden vid internationella vägtransporter

    Datum: 2013-01-01

    Här hänvisas till internationella överenskommelser vid transporter. Med beteckningen AETR avses den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter. Här anges t.ex. vad boten blir då föraren inte har iakttagit reglerna om dygnsvila.