Åklagarmyndighetens

Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Välj sortering "A-Ö" i listan för att se bilagorna i nummerföljd.

Tidsperiod

Kategorier

  • Ordningsbot bilaga 01 Trafikförordningen

    Datum: 2018-10-01

    Föreskriften redovisar bestämmelser för alla trafikanter, t.ex. "trafik i korsning med järnväg eller spårväg" och "åligganden vid trafikolyckor", bestämmelser för trafik med motordrivna fordon, bl.a. "möte och omkörning" och "stannande och parkering". Här anges hur stora böterna blir vid brott mot olika bestämmelser (även hastighetsöverträdelser) och när åklagare kopplas in.

  • Ordningsbot bilaga 10 Transport av farligt gods

    Datum: 2018-05-28

    Här beskrivs föreskrifter som reglerar inrikes transport av farligt gods samt föreskrifter som reglerar internationell transport av farligt gods. Här anges t.ex. vad som gäller för stuvningsintyg, lastning och lossning av farligt gods, märkning av kollin.