Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  Datum: 2015-10-30

  I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till att identifiera frågor som skulle kunna lämpa sig att arbeta vidare med och få underlag för behovet av åtgärder.

 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  Datum: 2015-10-01

  Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare. Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare.

 • 2015 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2014

  Datum: 2015-05-22

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.