Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

  • Tillsynsavdelningens årsrapport 2020

    Datum: 2021-02-05

    Tillsynsavdelningen har sammanfattat verksamheten under 2020 i sin årliga rapport. ​Utgångspunkten är att tillsynen i första hand ska vara framåtsyftande och lärande och genom vägledning bidra till en förbättrad verksamhet. Under 2020 inledde avdelningen fyra ärenden om förenklad tillsyn (5 under 2019) samt 28 särskilda tillsynsärenden (20 under 2019). I 4 ärenden har det fattats beslut om att avsluta ärendet utan vidare granskning (2 under 2019). Under 2020 har det även beslutats att särskilda tillsynsärenden inte ska inledas i 20 ärenden, vilket ligger på samma nivå som under 2019. Avdelningen har därutöver också handlagt bland annat remisser från JO och JK. Beslut som bedöms vara av särskild betydelse redovisas i rapporten.