Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden jämfört med föregående granskning som avsåg 2009. Rapporten visar även att åklagarnas tillämpning av företagsbot förefaller vara rättsenlig, enhetlig och förutsebar.

 • Tillsynsrapport 2013:07 Dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat i vilken omfattning åklagare fullgör skyldigheten att dokumentera skälen till att anhållna och häktade personer får restriktioner, bland annat med anledning av den internationella kritik som riktats mot Sverige för att häktade har restriktioner i stor utsträckning.

 • Tillsynsrapport 2013:05 Beslag

  Datum: 2013-11-01

  Utvecklingscentrum Malmö har granskat om åklagare fastställer beslag i enlighet med stadgandet i rättegångsbalken.

 • Tillsynsrapport 2013:01 Trafikbrott begångna inom den yrkesmässiga trafiken

  Datum: 2013-01-01

  Synpunkter har framförts från flera håll på åklagares hantering av brott begångna inom den yrkesmässiga trafiken. Vissa regelverk har därför valts ut för en översiktlig granskning. En närmare granskning har gjorts av brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 • Tillsynsrapport 2013:02 Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

  Datum: 2013-01-01

  Vid Utvecklingscentrum Malmös kontakter med Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75) har framkommit att det finns ett visst missnöje med åklagarnas hantering av ärenden som rör djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. I anledning därav har Utvecklingscentrum Malmö den 16 december 2011 beslutat om ett tillsynsprojekt avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, dnr ÅM 2011/1585.