Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  Datum: 2015-10-30

  I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till att identifiera frågor som skulle kunna lämpa sig att arbeta vidare med och få underlag för behovet av åtgärder.

 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  Datum: 2015-10-01

  Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare. Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare.

 • Tillsynsrapport 2015:03 Granskning av beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden

  Datum: 2015-06-01

  Åklagarmyndigheten har granskat 100 rattfylleriärenden och 85 ärenden om våldsamt motstånd. En jämförelse har gjorts med en granskning från år 2010. Sammantaget har åklagarnas tillämpning av riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden (RåR 2007:2) blivit bättre. Antal ärenden där underlaget är bristfälligt är dock i princip lika många vid båda granskningstillfällena.

 • 2015 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2014

  Datum: 2015-05-22

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  Datum: 2015-05-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med granskningen har varit att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen.

 • Tillsynsrapport 2015:01 Granskning av ärenden med lång handläggningstid

  Datum: 2015-03-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har genomfört en granskning av 75 äldre ärenden. Sammantaget har åklagarnas handläggning av de granskade ärendena varit förhållandevis god. Relativt få ärenden har gett anledning till någon åtgärd. I de flesta ärenden har det funnits en godtagbar förklaring till den långa handlägg­ningstiden. Resultatet är bättre än förväntat.

 • 2015 - Årsrapport särskilda åklagarkammaren (2014)

  Datum: 2015-02-20

  I Åklagarmyndighetens riktlinjer Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål (ÅMR 2014:1) föreskrivs att verksamheten vid riksenheten ska redovisas i en årsrapport som senast den 1 mars ska överlämnas till riksåklagaren. Riksenheten för polismål har bytt namn till Särskilda åklagarkammaren. Denna rapport är utformad i enlighet med vad riktlinjerna föreskriver.

 • 2015 - Årsrapport tillsynsavdelningen (2014)

  Datum: 2015-02-01

  Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning har lämnat en årsrapport till riksåklagaren om avdelningens verksamhet under år 2014. I årsrapporten sammanställs ett antal beslut av särskild betydelse som har meddelats av riksåklagaren, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern under året.