Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  Datum: 2016-12-15

  Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där anmälan gjorts av en länsstyrelse med anledning av en rapport från någon av Livsmedelsverkets officiella veterinärer vid slakterier. Syftet har varit att utreda vilka svårigheter som finns vid utredning och lagföring av brotten. Granskningens viktigaste resultat är att det föreligger bevissvårigheter i flera avseenden. Många ärenden avser transport av djur till slakterier. I de fallen är det svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till att djuret var skadat eller sjukt vid transporten, eller i vart bort känna till det. Det är också svårt att bevisa när och hur en sådan skada eller sjukdom uppkommit. Granskningen visar också att det i förekommande fall är svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till, eller i vart bort känna till, att djuret varit dräktigt vid transporten. Det finns dock i sådana ärenden möjliga utredningsåtgärder som skulle kunna medföra en bättre bevisning. Här bör ett samarbete med Livsmedelsverket och länsstyrelserna kunna ge åklagarna kunskap om hur man kan få fram ett bättre beslutsunderlag vad framförallt gäller det subjektiva rekvisitet, dvs. om den misstänkte handlat med uppsåt eller oaktsamhet.

 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  Datum: 2016-10-06

  Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till riksåklagaren den 24 mars 2016. Riksåklagaren har inte tagit ställning till förslagen i rapporten eller hur denna ska hanteras vidare.

 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  Datum: 2016-07-11

  Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare granskning av barnförhör i överprövningsärenden.

 • Rapport om äktenskapstvång m.m.

  Datum: 2016-06-22

  Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015

  Datum: 2016-04-05

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2015.

 • Rapport om sömnambulism

  Datum: 2016-02-29

  Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex i sömnen. En invändning om bristande uppsåt kan därför inte utan vidare avfärdas som grundlös. Det kan behövas ett utlåtande av en sömnexpert.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Datum: 2016-02-09

  Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna ärenden har ökat något, men ärenden med fängelse i straffskalan minskat.