Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2019

  Datum: 2019-12-31

  Under 2019 hade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring med särskilt fokus på utredningar av brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

 • 2018 - Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

  Datum: 2019-04-10

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2018 har presenterats för regeringen. Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 • Tillsynsrapport 2019:1 Våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna

  Datum: 2019-03-19

  Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader i mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå. Projektgruppen konstaterar att de brottstyper som omfattas av granskningen är sådana där det oftast saknas vittnen, vilket innebär att de inledande utredningsåtgärderna får särskilt stor betydelse. – Det här är brott som ofta är svårutredda. En slutsats är att många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Bland annat kan framställning om målsägarbiträde ske i fler fall än vad som är fallet i dag och det kan göras tidigare i utredningarna, säger projektledare och överåklagare Marianne Ny. En annan iakttagelse är att beslut om att lägga ned en brottsutredning i de flesta fall varit riktiga med hänsyn till det bevismaterial som funnits tillgängligt, men att det i många fall hade funnits ytterligare åtgärder att vidta. Om sådana åtgärder hade kunnat leda till åtal kan projektgruppen dock inte uttala sig om. För några år sedan tog polis och åklagare gemensamt fram ett metodstöd, kallat Ett utvecklat bästa arbetssätt. – På de åklagarkammare som har högst lagföringsandelar arbetar polis och åklagare i högre utsträckning efter metodstödet. Vår rekommendation är därför att man fortsätter insatserna för att införa Ett utvecklat bästa arbetssätt, säger Marianne Ny.

 • Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar - metoder och studiebesök

  Datum: 2019-02-28

  Rapporten Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar – Metoder och studiebesök kompletterar handledningen med det likalydande namnet. Rapporten ger korta introduktioner till de protokoll/metoder för barnförhör som varit av intresse vid arbetet med Handledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar. Rapporten ger också korta beskrivningar av de studiebesök som gjordes inom ramen för arbetet med att utarbeta handledningen. Relaterat: Förhörshandledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar