Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

 • 2014 - Restriktioner och häktningstider

  Datum: 2014-01-01

  I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården och polisen.

 • Tillsynsrapport 2014:01 Fördjupad granskning av vissa kontaktförbudsärenden

  Datum: 2014-03-01

  Åklagarmyndigheten har granskat och gjort en uppföljning av kontaktförbudsärenden vid Södra Skånes åklagarkammare. I beslut under avsnitt 9 i tillsynsrapporten 2013:4 - Kontaktförbud, bestämdes att Utvecklingscentrum Göteborg i anledning av denna iakttagelse skulle göra en fördjupad granskning av handläggningstiderna i de ärenden vid Södra Skånes åklagarkammare där handläggningstiden överskridit tre veckor.

 • Tillsynsrapport 2014:02 Förmögenhetsbrott

  Datum: 2014-03-01

  En granskning har genomförts av åklagares tillämpning av reglerna om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott. Syftet har varit att granska enhetligheten och efterlevnaden av riktlinjer. Sammanlagt har 42 ärenden aktgranskats.