Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2017-1849

  Datum: 2017-12-15

  Yttrande över promemorian Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:471).

 • ÅM 2017-2073

  Datum: 2017-12-15

  Underlag om personella och ekonomiska konsekvenser av en samordnad regional indelning.

 • ÅM 2017:1779

  Datum: 2017-12-12

  Yttrande över betänkande om Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72).

 • ÅM 2017-1672

  Datum: 2017-12-08

  Yttrande över betänkandet SOU 2017:68 "Barnets rättigheter ¡ ett straffrättsligt förfarande m.m."

 • ÅM 2017-2051

  Datum: 2017-12-07

  Yttrande över promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ.

 • ÅM 2017-2107

  Datum: 2017-12-06

  Yttrande över promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar".

 • ÅM 2017 2173

  Datum: 2017-12-06

  Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian Rätten till offentlig försvarare - Genomförande av EUs rättshjälps direktiv Ds 2017:53.

 • ÅM 2017 2096

  Datum: 2017-12-04

  Yttrande över promemor¡an "Förbud mot och begränsningar för terrängkörn¡ng i en kommun".

 • ÅM 2017-2032

  Datum: 2017-12-04

  Yttrande över promemor¡an "Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sankt¡oner på yrkestrafikområdet".

 • ÅM 2017-2030

  Datum: 2017-11-09

  Yttrande över remissen "Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet".

 • ÅM 2017-1339

  Datum: 2017-09-28

  Yttrande över departementspromemor¡an "Körkortslån" (Ds 2017:351)

 • ÅM 2017-1335

  Datum: 2017-08-24

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss - En utvidgning av kapningsbrottet.

 • ÅM 2017-629

  Datum: 2017-05-29

  Yttrande över betänkandet SOU 2017:6 "Se barnet!"

 • ÅM 2017-473

  Datum: 2017-05-24

  Yttrande över delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål SOU 2017:7.

 • ÅM 2017-1025

  Datum: 2017-05-24

  Yttrande med anledning av remitterat förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja.

 • ÅM 2017-564

  Datum: 2017-05-03

  Yttrande över SOU 2017:17 "Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången".

 • ÅM 2017-294

  Datum: 2017-05-03

  Yttrande över promemor¡an "Elektronisk övervakning av kontaktförbud" (Ds 2017:1)

 • ÅM 2017-907 Transportstyrelsens föreskrifter om typgodkännande m m.

  Datum: 2017-05-03

  Yttrande över remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2016:22 om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

 • ÅM 2017-504

  Datum: 2017-04-27

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemor¡an "Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet".

 • ÅM 2017-499

  Datum: 2017-04-27

  Remissvar - promemorian genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3).

 • ÅM 2017-783

  Datum: 2017-04-27

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm.

 • ÅM 2017-578

  Datum: 2017-04-13

  Yttrande över remissen ”Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall”

 • ÅM 2016-469

  Datum: 2017-03-30

  Yttrande över betänkandet "En översyn av lagstiftningen om företagsbot" (SOU 2016:821).

 • ÅM 2017-611

  Datum: 2017-03-29

  Yttrande med anledning av Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.

 • ÅM 2016-288

  Datum: 2017-03-27

  Yttrande över promemorian "Normgivningen inom åklagarväsendet (Ds 2016:15)"

 • ÅM 2017-513

  Datum: 2017-03-20

  Yttrande med anledning av förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 • ÅM 2017-630

  Datum: 2017-03-17

  Åklagarmyndighetens synpunkter på förslag till förordning om integritet och elektronisk kommunikation.

 • ÅM 2017-444

  Datum: 2017-03-16

  Yttrande över rem¡ssen "Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon..."

 • ÅM 2017-500

  Datum: 2017-03-16

  Yttrande över promemorian ”Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter”.

 • ÅM 2016-436

  Datum: 2017-03-16

  Yttrande över promemorian ”Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42)”.

 • ÅM 2016-245

  Datum: 2017-02-22

  Yttrande över 2014 års människohandelsutrednings slutbetänkande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer" (SOU 2016:701).

 • ÅM 2016-287

  Datum: 2017-02-17

  Yttrande över utredningen "En känneteckensrättslig reform" (SOU 2016:79).

 • ÅM 2016-0347

  Datum: 2017-02-17

  Yttrande över Transportstyrelsens rapport "Miljözoner för lätta fordon".

 • ÅM 2017-0172

  Datum: 2017-02-16

  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordn¡ng om kontroller av kontanta medel som förts in eller ut ur un¡onen och upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005.

 • ÅM 2016 0183

  Datum: 2017-02-09

  Yttrande över promemorian Ds 2016:39 "En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater".

 • ÅM 2016-136.pdf

  Datum: 2017-02-08

  Yttrande över 2014 års sexualbrottskommittés betänkande "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (SOU 2016:60)

 • ÅM 2016 0248

  Datum: 2017-02-07

  Yttrande över promemorian Ändringar i fiskelagen (1993:787).

 • ÅM 2016 0295

  Datum: 2017-02-03

  Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen.

 • ÅM 2017-0182

  Datum: 2017-01-31

  Yttrande över promemorian "Författningsändringar t¡ll följd av en samlad förordning om EU-varumärken