Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2019:2009

  Datum: 2019-12-31

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).

 • ÅM 2019 1964 samt 2019 1965

  Datum: 2019-12-30

  Remissvar avseende förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn av transporter av farligt gods respektive ordningsbot.

 • ÅM 2019-2179

  Datum: 2019-12-27

  Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-106017).

 • ÅM 2019-2009

  Datum: 2019-12-27

  Åklagarmyndighetens yttrande över utkast till lagrådsremiss "Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3)"

 • ÅM 2019 1959

  Datum: 2019-12-23

  Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

 • ÅM 2019 2007

  Datum: 2019-12-18

  Åklagarmyndighetens remissvar på rapporten "En reformerad notarieantagning".

 • ÅM 2019:1707

  Datum: 2019-12-16

  Yttrande över promemorian "Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (Fi2019/01016/S3)".

 • ÅM 2019-589

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över föreslagna ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-017657).

 • ÅM 2019-1057

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över polismyndighetens förslag till gallring av handlingar i brottsutredningar.

 • ÅM 2019-1203

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens remissvar avseende Trafikverkets rapport "Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter".

 • ÅM 2019-1206

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)".

 • ÅM 2019-1222

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon.

 • ÅM 2019-1253

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "En utvidgad beredskap för brådskade beslut om förordnande av offentlig försvarare, Ju2019/01691/DOM".

 • ÅM 2019-1256

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:321)".

 • ÅM 2019-1393

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

 • ÅM 2019-1454

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Digital kommunikation i domstolsprocesser (​Ds 2019:18)".

 • ÅM 2019-1456

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare".

 • ÅM 2019-1467

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)".

 • ÅM 2019-1527

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation".

 • ÅM 2019-1614

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT1-teknik.

 • ÅM 2019-1615

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2).

 • ÅM 2019-1619

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet".

 • ÅM 2019-1656

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar".

 • ÅM 2019-1677

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över ​"Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med elchockvapen".

 • ÅM 2019-1716

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Socialstyrelsens utkast till handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott".

 • ÅM 2019-1727

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Bättre polisutbildning för civilanställda."

 • ÅM 2019-1728

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)".

 • ÅM 2019-1737

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

 • ÅM 2019-1898

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till beslutsprotokoll kring arbetsmetod för Family Liasion officer-FLO".

 • ÅM 2019-1959

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Ändring av Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser TSF 2019-85".

 • ÅM 2019-2018

  Datum: 2019-12-13

  ​Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till nya föreskrifter för fördelning av rättspsykiatriska undersökningar m.m."

 • ÅM 2019-623

  Datum: 2019-12-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)".

 • ÅM 2019 1393

  Datum: 2019-11-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

 • ÅM 2019-1740

  Datum: 2019-11-05

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 19-13541).

 • ÅM 2019-1287

  Datum: 2019-10-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31).

 • ÅM 2019 1353.pdf

  Datum: 2019-10-21

  Yttrande med anledning av Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor.

 • ÅM 2019 1350

  Datum: 2019-10-21

  Remiss av betänkandena "Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet kunskap och dialog (SOU 2019:15)" och "Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:281)".

 • ÅM 2019 1614

  Datum: 2019-10-15

  Yttrande över remiss av förslag om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik (ärendenummer 18-10969).

 • ÅM 2019-597

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar".

 • ÅM 2019-585

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret".

 • ÅM 2019 10

  Datum: 2019-10-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret TSF 2018-69".

 • ÅM 2019-153

  Datum: 2019-10-03

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit".

 • ÅM 2019-389

  Datum: 2019-10-01

  Åklagarmyndighetens yttrande över "​Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket (UK) efter ett avtalslöst utträde ur EU".

 • ÅM 2019 1368

  Datum: 2019-09-23

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över förslag om anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering (Fi2019/02671/SFÖ).

 • ÅM 2019 1150

  Datum: 2019-09-18

  Yttrande över "En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)".

 • ÅM 2019 1299

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Fi2019/02558/V)

 • ÅM 2019 1267

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi2O19/02449/B)

 • ÅM 2019-1150

  Datum: 2019-09-11

  Yttrande över remissen "En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)"

 • ÅM 2019 1107

  Datum: 2019-08-23

  Åklagarmyndighetens yttrande över Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen - Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare.

 • ÅM 2019 611

  Datum: 2019-05-02

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda.

 • ÅM 2018-1858

  Datum: 2019-01-15

  Yttrande från Åklagarmyndigheten över "​Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränknings-ersättning (SOU 2018:75)".