Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2020-2142

  Datum: 2020-12-22

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020" (Fi2020/04880)

 • ÅM 2020 2141

  Datum: 2020-12-21

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Covid-19-lag

 • ÅM 2020 2111

  Datum: 2020-12-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd" (Fi2020/04865).

 • ÅM 2020 2050

  Datum: 2020-12-09

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Fi2020/04742)"

 • ÅM 2020-1732

  Datum: 2020-12-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning" (Ds 2020:22)

 • ÅM 2020 1570

  Datum: 2020-11-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet "Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda" (SOU 2020:44)

 • ÅM 2020 1523

  Datum: 2020-11-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet "Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten" (SOU 2020:45) .

 • ÅM 2020 1316

  Datum: 2020-11-10

  Åklagarmyndighetens remissvar – "SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen".

 • ÅM 2020 16

  Datum: 2020-11-10

  Åklagarmyndighetens yttrande över: "Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)".

 • ÅM 2020 1807

  Datum: 2020-11-09

  Åklagarmyndighetens remissvar över förslag till "Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott PMFS 2019:10 (FAP619-1)"

 • ÅM 2020 1348

  Datum: 2020-11-05

  Åklagarmyndighetens remissvar på utkast till lagrådsremiss "Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet".

 • ÅM 2020-1721

  Datum: 2020-10-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av ungdomsövervakning.

 • ÅM 2020 1706

  Datum: 2020-10-23

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Domstolsverkets föreskrifter om tidsspillan – Förslag till ändring i DVFS 2019:9, 2019:10 och 2019:11"

 • ÅM 2020 1262

  Datum: 2020-10-16

  Åklagarmyndighetens remissvar på promemorian "Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)".

 • ÅM 2020-1622

  Datum: 2020-10-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. ( Fi2020/03296/S3 ).

 • ÅM 2020 1541

  Datum: 2020-09-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

 • ÅM 2020 1326

  Datum: 2020-09-16

  Åklagarmyndighetens yttrande med anledning av Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469).

 • ÅM 2020 1249

  Datum: 2020-08-24

  Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

 • ÅM 2020 973

  Datum: 2020-06-18

  Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

 • ÅM 2020-995

  Datum: 2020-06-16

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över promemorian "Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen (komplement till betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet, SOU 2013:39)"

 • ÅM 2020 725

  Datum: 2020-06-12

  Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

 • ÅM 2020-559

  Datum: 2020-06-02

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkande SOU 2019:58 "Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv".

 • ÅM 2020-1069

  Datum: 2020-05-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian " Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)".

 • ÅM 2020-1014

  Datum: 2020-05-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över " Polismyndighetens förslag till åtkomst till EES och ETIAS i brottsbekämpande syfte" (539.642/2017)

 • ÅM 2020-545

  Datum: 2020-05-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel" (Ds 2020:6) .

 • ÅM 2020-740

  Datum: 2020-05-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling"

 • ÅM 2020 1032

  Datum: 2020-05-13

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

 • ÅM 2020-609

  Datum: 2020-05-11

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda.

 • ÅM 2020-421

  Datum: 2020-05-08

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - Genomförande av non-cash direktivet (Ds 2020:1)"

 • ÅM 2020-423

  Datum: 2020-05-06

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3).

 • ÅM 2020 431

  Datum: 2020-05-04

  Åklagarmyndighetens yttrande över betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2).

 • ÅM 2020-264

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

 • ÅM 2020-926

  Datum: 2020-04-24

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över remissen Förstärkning av stödet vid korttidsarbete.

 • ÅM 2020-912

  Datum: 2020-04-24

  Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd .

 • ÅM 2020-795

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar avseende Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

 • ÅM 2020-719

  Datum: 2020-04-24

  Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2020-025536)

 • ÅM 2020-265

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar - Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet (SOU 2019:59)

 • ÅM 2020-147

  Datum: 2020-04-24

  Remissvar - promemoria Säkrade samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Fi2020/00131/S3)

 • ÅM 2019-2189

  Datum: 2020-04-24

  Åklagarmyndighetens remissvar över Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

 • ÅM 2020 196

  Datum: 2020-04-15

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

 • ÅM 2019-2178.pdf

  Datum: 2020-03-17

  Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri” (Ds 2019:22)

 • ÅM 2020 179

  Datum: 2020-03-12

  Yttrande över promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31).

 • ÅM 2019 2129

  Datum: 2020-03-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

 • ÅM 2020 197

  Datum: 2020-03-04

  Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)".

 • ÅM 2020-277

  Datum: 2020-02-12

  Yttrande över Domstolsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om kvällsberedskap.

 • ÅM 2020-163

  Datum: 2020-02-06

  Åklagarmyndighetens yttrande över Polismyndighetens skrivelse Hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter.

 • ÅM 2020 139

  Datum: 2020-01-30

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Ersättningsföreskrifter i anledning av kvällsberedskapen – Förslag till ny föreskrift och ändring i DVFS 2019:5"

 • ÅM 2019:1811

  Datum: 2020-01-13

  Remissvar – utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

 • ÅM 2019 1811

  Datum: 2020-01-13

  Åklagarmyndighetens remissvar – utkast till lagrådsremiss "En tydligare koppling mellan frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder".

 • ÅM 2019-1933

  Datum: 2020-01-09

  Remissvar – promemoria "Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken."

 • ÅM 2019-1959

  Datum: 2020-01-09

  Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.