Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2010/7890 Övergrepp i rättssak m.m.

  Datum: 2010-12-29

  Två personer dömdes i hovrätten för övergrepp i rättssak och utpressning till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att påföljden i stället bestäms till fängelse. Den fråga som främst är av principiellt intresse i målet är om presumtionen för fängelse vid övergrepp i rättssak bör anses så stark att villkorlig dom med samhällstjänst bör komma i fråga endast om alldeles särskilda skäl föreligger. Vidare är av visst principiellt intresse vilket straffvärde den samlade brottsligheten ska anses ha.

 • ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m.

  Datum: 2010-07-16

  Yrkande att Högsta domstolen undanröjer en hovrättsdom och visar målet åter till hovrätten för handläggning. Hovrätten har avvisat ett åtal för grovt skattebrott och skattebrott. I domen avviker hovrätten uttryckligen och medvetet från vad HD uttalat i avgöranden den 31 mars 2010.

 • ÅM 2010/2251 Grov förskingring

  Datum: 2010-04-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer för grov förskingring även i de delar av åtalet som hovrätten ogillat samt att påföljden bestäms till fängelse. Målet aktualiserar frågan om ett banktillgodohavande kan vara föremål för besittning när straffbestämmelsen om förskingring tillämpas.