Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2012/8071 Mord

  Datum: 2012-12-17

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen. Frågan i målet gäller om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse.

 • ÅM 2012/7093 Vållande till annans död

  Datum: 2012-11-05

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död. Under en gymnastiklektion träffades en 8-årig pojke i huvudet av ett fallande handbollsmål och avled. Frågan i målet är om den ansvarige läraren brustit i sitt tillsynsansvar på ett sådant sätt att han är straffrättsligt ansvarig. Den tilltalade dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Riksåklagaren menar att praxis när det gäller oaktsamhet är sparsam och att det därför är viktigt att få fram praktisk vägledning i frågan.

 • ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2012-10-22

  En 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år men han visste att hon gick i högstadiet. Frågan i målet är om mannen enligt 6 kap. 13 § brottsbalken hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn. Hovrätten ogillade åtalet. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse. Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i 6 kap. 13 § brottsbalken ska tillämpas samt vore en prövning av överklagandet av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2012/6667 Mord m.m.

  Datum: 2012-10-19

  Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen, då det inte kunnat uteslutas att en av de dem mördat mannen utan den andres medverkan. När det gällde kvinnan dömdes männen dock för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat henne. Påföljden bestämdes till fängelse i femton år. RÅ:s uppfattning är att straffvärdet för det mord de tilltalade har dömts för är högre än vad hovrätten kommit fram till. Han anser att de bör dömas till fängelse på livstid eller i vart fall i arton år. Överklagandet avser endast påföljden för det mord de tilltalade dömts för i hovrätten.

 • ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet

  Datum: 2012-10-10

  Riksåklagaren har överklagat en dom som gäller ansvar för allmänfarlig vårdslöshet. En person åtalades för att i sin bostad ha vållat en brand som innebar att lägenheten totalförstördes. Den åtalade hade tänt sju stearinljus i sitt kök. Han lämnade därefter ljusen utan uppsikt för att gå ut på balkongen och röka. När han efter tio minuter skulle gå in i lägenheten igen brann det i köket. Frågan i målet gäller om den åtalades agerande varit så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. Tingsrätten fann att den åtalade genom att lämna de levande ljusen utan uppsikt förfarit oaktsamt. Han dömdes för allmänfarlig vårdslöshet till dagsböter. Den åtalade överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade att åtalet skulle ogillas. Enligt hovrätten innebar enbart den omständigheten att den åtalade gått ut på balkongen för att röka inte att denne varit så oaktsam att han ska fällas till ansvar för brott. Åtalet ogillades därför. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska döma den åtalade för allmänfarlig vårdslöshet till dagsböter. Eftersom gränsen för var straffbar oaktsamhet går i fall där tända levande ljus lämnats utan uppsikt inte är klarlagd i praxis vore det, enligt riksåklagaren, av stort värde med klargörande uttalanden av Högsta domstolen i denna fråga.

 • ÅM 2012/6840 Människohandel

  Datum: 2012-10-10

  RÅ yrkar att Högsta domstolen dömer de tilltalade för människohandel och bestämmer påföljden till fängelse i minst två år. På grund av stor arbetsbörda ber RÅ att få återkomma med grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd m.m. senast den 26 oktober 2012.

 • ÅM 2012/6263 Grovt ocker

  Datum: 2012-09-25

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar ett ärende gällande ocker. Ärendet rör en kvinna som av tingsrätten dömdes för ocker, grovt brott, då hon förmått sin syster, som lider av allvarlig psykisk sjukdom, att till henne överlåta alla sina tillgångar. Domen överklagades till Hovrätten som dock inte fann det styrkt att målsäganden vid överlåtelserna varit så oförståndig att ockerbestämmelsen var tillämplig. Detta ärende rör därmed inte ocker i samband kortfristiga lån som till exempel SMS-lån. - Då vi sett att det finns flera händelser av liknande slag anser jag att det är viktigt att Högsta domstolen prövar detta som vägledning för hur rättstillämpningen ska se ut när det handlar om ett åtagande att sköta ekonomin för den som på grund av sjukdom eller ålder själv inte har tillräcklig förmåga eller insikt till detta. Det är i detta ärende också viktigt att få vägledning i hur åtagandet bör inverka på kravet att den tilltalade ska ha förmått eller påverkat målsäganden till rättshandlingen när denna är en gåva, säger Riksåklagare Anders Perklev.

 • ÅM 2012/4130 Hastighetsöverträdelse

  Datum: 2012-06-13

  Hovrätten för Västra Sverige har beviljat resning och undanröjt ett föreläggande av ordningsbot som polisen utfärdat för en motorcyklist som kört 21 km/tim för fort på en 120-motorväg. Bashastigheten på motorväg är enligt 9 kap. 1 § 1 st 6 p trafikförordningen 110 km/tim, men enligt 9 kap. 1 § 3 st trafikförordningen får Trafikverket föreskriva att högsta tillåtna hastighet ska vara 120 km/tim. Enligt hovrätten finns överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av den sistnämnda bestämmelsen inte med bland de fall där föreläggande av ordningsbot får utfärdas enligt riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Föreläggandet av ordningsbot strider därför enligt hovrätten mot lag. Riksåklagaren har yrkat att Högsta domstolen ska undanröja den av hovrätten beviljade resningen och låta föreläggandet av ordningsbot stå fast. Under åren 2008 – 2011 har polisen utfärdat fler än 15 000 förelägganden av ordningsbot för hastighetsöverträdelser på 120-motorvägar. Om hovrättens beslut är riktigt så skulle det bli nödvändigt att ta ställning till vilka konsekvenser detta har för alla de fall där ordningsbot redan har utfärdats. Riksåklagaren anser att det därför finns ett behov av vägledande uttalanden av Högsta domstolen.

 • ÅM 2012/1639 Grovt narkotikabrott (kokain)

  Datum: 2012-03-08

  En person åtalades för grovt narkotikabrott för att ha förvärvat drygt 87 gram kokain för att sälja det vidare. Såväl tingsrätt som hovrätt dömde den tilltalade för narkotikabrott av normalgraden till fängelse i ett år och nio månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för grovt narkotikabrott till ett längre fängelsestraff.

 • ÅM 2012/0051 Grovt vapenbrott

  Datum: 2012-01-19

  Riksåklagaren överklagar en dom från Hovrätten för Nedre Norrland mot en person i Sandviken med kopplingar till MC-miljö. Under 2011 åtalades mannen för grovt vapenbrott. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde mannen till 10 månaders fängelse. Domen överklagades och hovrätten bedömde brottet vara av normalgraden och sänkte straffet till 5 månaders fängelse. Riksåklagaren yrkar nu att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och döma den tilltalade för grovt vapenbrott och skärpa fängelsestraffet.

 • ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat

  Datum: 2012-01-16

  En person har åtalats och dömts för att till landet ha smugglat in drygt 30 kg kat. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att Högsta domstolen ska bestämma fängelsestraffets längd till fem månader. Straffvärdet ska bestämmas med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter, inte endast art och mängd narkotika. I detta mål är det dock främst art och mängd narkotika som är kända, varför skäl att frångå gällande praxis baserad på art och mängd inte finns i detta fall. Enligt gällande praxis motsvarar straffvärdet fängelse i fem månader.