Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2016/9193 Övergrepp i rättssak

  Datum: 2016-12-29

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart som övergrepp i rättssak att angripa någon för att den personen vid polisförhör lämnat uppgifter som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen.

 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen inträffade i mars 2014. Även tingsrätten hade fällt den tilltalade. I hovrätten var ordföranden och en nämndeman skiljaktiga och ville ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8369 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 19-årig man för våldtäkt mot barn. Målsägande var en flicka som vid händelsen, i januari 2016, var 14 år gammal. Tingsrätten hade frikänt den tilltalade. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8636 Penninghäleri

  Datum: 2016-12-15

  Åklagaren yrkade ansvar för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning eller, i andra hand, penninghäleri. Målsäganden yrkade skadestånd oavsett rubricering. Tingsrätten dömde enligt åklagarens förstahandsyrkande. Efter att den dömde överklagat har hovrätten meddelat en frikännande dom utan att pröva åklagarens andrahandsyrkande och då heller inte målsägandens skadeståndsyrkande på denna grund. Riksåklagaren anser att hovrättens underlåtenhet att pröva åklagarens andrahandsyrkande och målsägandens därtill förda skadeståndstalan är ett grovt rättegångsfel som har påverkat målets utgång. Riksåklagaren har därför överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen

  Datum: 2016-12-13

  Legalitetsprincipen och straffrättsvillfarelse En person dömdes vid tingsrätten för brott mot strålskyddslagen till dagsböter för att ha innehaft en tillståndspliktig laserpekare utan tillstånd. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Sedan den tilltalade överklagat hovrättens beslut till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten har Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd i frågan om det är förenligt med legalitetsprincipen att i en straffbestämmelse hänvisa till en standard som inte är tillgänglig för var och en utan betalning, jfr 21 och 36 §§ strålskyddslagen (1988:220) samt 1 a § och 8 a § strålskyddsförordningen (1988:293), och – i förekommande fall – frågan om ansvarsfrihet bör inträda på grund av straffrättsvillfarelse, se 24 kap. 9 § brottsbalken. I avvaktan på denna prövning har Högsta domstolen beslutat att frågan om meddelande av prövningstillstånd i hovrätten ska vila (se 54 kap. 12 a § rättegångsbalken). Riksåklagaren anser inte att legalitetsprincipen hindrar en tillämpning av 36 § strålskyddslagen på i målet aktuellt förfarande, trots att hänvisning sker till en standard som inte är tillgänglig för var och en utan betalning. Jag anser inte heller att ansvarsfrihet i detta fall bör inträda på grund av straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § brottsbalken.

 • ÅM 2016/8351 Bokföringsbrott

  Datum: 2016-11-28

  Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. Hovrätten fann utrett att den tilltalade av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Enligt riksåklagaren behövs vägledande uttalanden från Högsta domstolen då praxis inte är enhetlig. Gränsdragningen mellan det ringa brottet och brott av normalgraden har hamnat i fokus i och med införandet av åtalsprövningsregeln och är av särskilt intresse när det gäller brott avseende för sent upprättade årsredovisningar.

 • ÅM 2016/6760 Jaktbrott

  Datum: 2016-11-28

  En person har dömts till 50 dagsböter för jaktbrott för att olovligen ha tillägnat sig en älg på annans jaktområde. Han har överklagat domen och yrkat att HD ska ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Målet gäller främst bevisfrågor.

 • ÅM 2016/8224 Häktning

  Datum: 2016-11-14

  Fråga om flyktfara när misstänkt är bosatt i annat EU-land. En person som är medborgare i Litauen och bosatt i Litauen har i tingsrätten dömts för narkotikasmuggling begången i Sverige. Påföljden har bestämts till fängelse i tre månader. Tingsrätten beslutade också att den tilltalade skulle stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat domen till hovrätten och yrkat att omedelbart bli försatt på fri fot. Hovrätten avslog överklagandet beträffande häktning. Den tilltalade är tidigare ostraffad, har arbete och lever med fru och barn på fast adress i Litauen. Om den tilltalade varit bosatt i Sverige hade han sannolikt inte varit häktad. Fråga är i målet om flyktfara föreligger pga. den dömdes hemvist i annat EU-land och om likabehandlingsprincipen i rörelsedirektivet utesluter häktning i ett fall som detta. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut men tillstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/4688 Grov oredlighet mot borgenärer

  Datum: 2016-11-07

  I svarsskrivelsen behandlas bl.a. frågan om brottslighetskonkurrens och betydelsen av att ett avhändande av medel från ett aktiebolag inte endast drabbar bolagets borgenärer, utan även bolaget och dess ägare.

 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  Datum: 2016-11-02

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2016-10-24

  En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam vårdnadshavare för dottern. Den tilltalade var bosatt i Norge och barnets vårdnadshavare var bosatt i Sverige. Vårdnadshavaren kände till vilken adress dottern befann sig på och på vilken skola hon gick. Under brottsperioden var barnet mellan 12 och 14 år. Den tilltalade, som har yrkat frikännande dom, menar att hon inte kunde återföra barnet till vårdnadshavaren i strid med barnets egen vilja och att hon hade gjort vad som rimligen kan krävas av henne. Fråga i målet är bland annat i vilka fall straffansvar bör kunna utkrävas för underlåtenhet att återföra barnet i en situation där barnet själv uttryckt ovilja mot ett återförande och inte frivilligt går med på ett återförande till vårdnadshavaren samt om straffbestämmelsens förenlighet med art. 12 i barnkonventionen. Vidare är fråga om vilket artvärde egenmäktighet med barn ska anses ha. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  Datum: 2016-10-18

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott. Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

 • ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m.

  Datum: 2016-10-03

  En tilltalad har dömts för grova bokförings- och skattebrott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag. Frågan finns med i 2016 års lista över prioriterade prejudikatfrågor och bedöms således som intressant från prejudikatsynpunkt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men anser att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd i målet. Prioriterade prejudikatfrågor 2016

 • ÅM 2016/6353 Kränkande fotografering

  Datum: 2016-09-30

  Riksåklagaren överklagar en hovrättsdom om kränkande fotografering. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka utrymmen som ska omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering. Enligt riksåklagaren är det också av vikt att Högsta domstolen även i övrigt klargör det straffbara området enligt bestämmelsen.

 • ÅM 2016/6538 Beslag

  Datum: 2016-09-28

  En person har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år och utvisning. Hans mobiltelefon är tagen i beslag (bevisbeslag). I samband med domen beslutade hovrätten att beslaget ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat dels att åtalet ska ogillas, dels att beslaget av mobiltelefonen ska hävas. Mobiltelefonen är låst och går inte att öppna. Riksåklagaren tillstyrker att HD häver beslaget eftersom telefonen inte skälen kan antas ha betydelse för brottsutredningen.

 • ÅM 2016/6467 Utvisning

  Datum: 2016-09-22

  En man har dömts för bl.a. mord till fängelse i 18 år samt utvisats ur riket med förbud att återvända. Mannen, som är statslös och född i Bagdad, Irak, kom till Sverige 2010 som kvotflykting via UNHCR och har beviljats permanent uppehållstillstånd samt skyddsstatusförklaring här. Domstolarna har ansett att det föreligger synnerliga skäl för utvisning. Europadomstolen (Grand Chamber) har i tiden efter hovrättens dom fällt Sverige för brott mot artikel 3, då Migrationsverket beslutat att utvisa en familj till Irak (dom den 23 augusti 2016, mål 59166/12). Riksåklagaren tolkar inte domen som att det numera föreligger ett generellt hinder mot utvisningar till Irak. Riksåklagaren konstaterar också att en prövning enligt 8 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen inte är aktuell, då mannen inte har klassats som flykting i Sverige. Riksåklagaren instämmer i domstolarnas bedömning att det föreligger synnerliga skäl för utvisning och att något hinder mot verkställighet inte föreligger. Något skäl för prövningstillstånd föreligger enligt riksåklagaren inte.

 • ÅM 2016/6321 Ringa narkotikabrott

  Datum: 2016-09-22

  En person har i hovrätten dömts för ringa narkotikabrott i ett fall för att under samma tidsperiod olovligen ha innehaft en mindre mängd cannabis samt för att olovligen ha brukat cannabis. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för ringa narkotikabrott i två fall samt skärpa bötespåföljden. Enligt riksåklagaren bör det olovliga innehavet av cannabis bedömas som ett brott och det olovliga brukandet som ett brott. I praxis bedöms liknande fall på olika sätt – ibland döms för två brott och ibland för ett brott. Enligt riksåklagaren skulle därför en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2016/4439 Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

  Datum: 2016-09-16

  Fyra personer har dömts för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Påföljden har bestämts till fängelse i åtta månader. De tilltalade har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat att åtalet ogillas. I vart fall yrkas strafflindring. De tilltalade var inledningsvis misstänkta och åtalade för delaktighet i den grova våldtäkten. Då deras medverkan i den grova våldtäkten inte kunde styrkas dömdes de i stället för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Fråga är i målet bl.a. hur rekvisitet ”fara för den handlande” ska tolkas i en situation som denna, vilka krav som ska ställas på kausalitet mellan de åtgärder som borde och kunde ha vidtagit och möjligheten att förhindra brottet samt om en tillämpning av bestämmelsen strider mot rätten att inte belasta sig själv i art. 6 i Europakonventionen. Fråga är också om brottets artvärde. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/5417 Grovt skattebrott - ne bis in idem

  Datum: 2016-08-30

  Frågan i målet gäller om ett av den finländska skatteförvaltningen fattat beslut om skatteförhöjning (skattetillägg) utgör hinder för att i Sverige lagföra och döma den tilltalade för grovt skattebrott.

 • ÅM 2016/4411 Narkotikabrott - Heroin

  Datum: 2016-08-30

  HD har meddelat prövningstillstånd i målet. Främst fråga om påföljdsval. En person har dömts till fängelse i två månader för narkotikabrott (olovligen i överlåtelsesyfte ha innehaft 0,34 gram heroin) och våldsamt motstånd. Fråga är i målet om det finns förutsättningar att döma till en icke frihetsberövande påföljd. Även fråga om rubricering av narkotikabrottet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2016/3194 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/3223 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/5178 Grov stöld

  Datum: 2016-07-28

  Den centrala frågan i målet gäller om tillgrepp av väskor från bagagehyllor på tåg ska bedömas som grova stölder eller som brott av normalgraden.

 • ÅM 2016/5119 Försök till grovt dopningsbrott

  Datum: 2016-07-25

  Målet gäller fråga om straffmätning vid grova dopningsbrott. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. ​Det kan noteras att HD tidigare i år har meddelat prövningstillstånd i ett mål där den centrala frågan gäller gränsdragningen, vid ett rent mängdresonemang, mellan dopningsbrott av normalgraden och grovt brott.

 • ÅM 2016/5123 Företagsbot

  Datum: 2016-07-22

  En person dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och dagsböter. Domen avsåg att den tilltalade som ställföreträdare för ett (av honom helägt) aktiebolag hade åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Samtidigt ogillades en mot aktiebolaget förd talan om företagsbot. RÅ har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat att aktiebolaget ska åläggas företagsbot med 100 000 kr.

 • ÅM 2016/4836 Våldtäkt

  Datum: 2016-07-07

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva när en våldtäkt kan anses mindre grov.En man höll fast en kvinna bakifrån och förde upp sina fingrar i hennes vagina när hon med blottat underliv satt på huk för att kissa. Gärningen avbröts då kvinnan skrek och slet sig loss. Mannen och kvinnan kände inte varandra sedan tidigare och hade bara umgåtts en kortare stund under kvällen. Kvinnan var kraftigt berusad. Tingsrätten och hovrättens majoritet dömde mannen för våldtäkt, mindre grovt brott, till fängelse i ett år. Domstolarna beaktade att gärningen var kortvarig och att den avbrutits när kvinnan skrek och slet sig loss. Två av hovrättens ledamöter ansåg inte att gärningen kunde bedömas som mindre grov och ville döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år. Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkar att Högsta domstolen ska döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år. Våldtäkt, mindre grovt brott, är förbehållet undantagssituationer. Riksåklagaren framhåller att sexualbrott som består av penetrering med fingrar bedöms olika i underrättspraxis. Av det skälet och eftersom antalet anmälningar om denna typ av sexuella övergrepp under senare tid har ökat, bland annat i samband med festivaler, anser riksåklagaren att det behövs ett klargörande uttalande av Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/3411 Påföljdsfråga

  Datum: 2016-06-10

  Mot bakgrund av nu gällande rättsläge anser riksåklagaren att påföljden ska bestämmas till fängelse i 14 år.

 • ÅM 2016/3189 Grovt rattfylleri

  Datum: 2016-06-10

  Klaganden har åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd i Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/3508 Olaga hot

  Datum: 2016-05-31

  En man har dömts för olaga hot till dagsböter för att till en annan man ha yttrat att han skulle slå denne med ett basebollträ om denne inte talade om vem som gjort en viss sak. Den dömde har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Fråga är i  målet främst om hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.  Enligt riksåklagaren framstår det inte som helt klart vad som ska läggas i rekvisitet ”allvarlig fruktan” samt råder viss osäkerhet i praxis om hur rekvisitet ska tolkas.  Enligt riksåklagaren skulle HD genom en prövning av målet kunna ge klargörande uttalanden kring vad som ska läggas i uttrycket  ”allvarlig fruktan” i den  mening som avses i straffbestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken.

 • ÅM 2016/3143

  Datum: 2016-05-26

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det kan vara straffbart som sexuellt ofredande att föra in en mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och fotografera hennes underliv, trots att kvinnan inte lade märke till handlingen medan den pågick.

 • ÅM 2016/2452 Grov utpressning

  Datum: 2016-05-10

  Den dömde har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Med anledning av detta har vissa förundersökningsåtgärder vidtagits efter hovrättens dom. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8339 Olovlig införsel

  Datum: 2016-05-09

  En person har dömts för olovlig införsel till dagsböter för att av grov oaktsamhet ha fört in 3,9 kg koraller till Sverige, trots att det är förbjudet enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (den s.k. CITES-förordningen). Fråga är i målet främst om den tilltalade förfarit grovt oaktsamt samt om gärningen är ringa och därmed straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet

 • ÅM 2016/2097 Medhjälp till grovt rån m.m.

  Datum: 2016-04-20

  Hovrätten har dömt en tilltalad för medhjälp till grovt rån och grovt vapenbrott. Den tilltalade yrkar frikännande dom och hävdar i Högsta domstolen att hon dömts för medverkansgärningar begångna efter det att huvudbrottet avslutats. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. 

 • ÅM 2015/8699 Otillåten miljöverksamhet

  Datum: 2016-04-18

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om otillåten miljöverksamhet och företagsbot. Målet gäller brott mot 29 kap. 4 § första stycket 2 miljöbalken; hovrätten har dömt den tilltalade för att ha brutit mot ett villkor i ett tillstånd som länsstyrelsen meddelat med stöd av miljöbalken. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/2059 Åldersbestämning

  Datum: 2016-04-13

  En ung man har dömts för grov misshandel. Den dömde har överklagat till HD och vill att straffet bestäms till ungdomsvård och att han inte ska utvisas. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas.

 • ÅM 2016/1814 Tjänstefel

  Datum: 2016-04-06

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel. En polisman åtalades för tjänstefel för att med hjälp av sin polishund ha stoppat en person som klottrat i en gångtunnel. Personen som stoppades av hunden fick sårskador på flera ställen på kroppen till följd av hundens angrepp. Hovrätten ansåg att polismannen av oaktsamhet använt mer våld än situationen krävde. Hovrätten ogillade dock åtalet för tjänstefel eftersom gärningen vid en helhetsbedömning kunde bedömas som ringa och därmed ska vara fri från ansvar. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma polismannen för tjänstefel till dagsböter.

 • ÅM 2016/1887 Grov våldtäkt

  Datum: 2016-03-23

  En man har dömts för våldtäkt för att tillsammans med en annan man ha våldtagit en kvinna i en bil. Gärningen bestod av upprepade sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt och bestämde påföljden för den grova våldtäkten och viss annan brottslighet till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten gjorde en annan bedömning. Enligt hovrätten kunde våldtäkten vid en samlad bedömning inte rubriceras som grov våldtäkt. Hovrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i tre år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten bestämt.

 • ÅM 2016/1452 Våldtäkt

  Datum: 2016-03-22

  En man har dömts för grov våldtäkt mot barn för att vid 25 tillfällen ha våldtagit en flicka. Våldtäkterna skedde under en fyraårsperiod. När övergreppen inleddes var flickan endast 10 år. Mannen dömdes också för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Tingsrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i åtta år, medan hovrätten sänkte straffet till fängelse i sex år. Riksåklagaren överklagar hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkar att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till åtta års fängelse.

 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  Datum: 2016-03-08

  En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut trots att häktningsbeslutet inte längre var lagligen grundat. En person kom därmed att vara frihetsberövad utan laga grund i sammanlagt nio dagar.  De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet.  Frågan är om de tilltalades underlåtenhet att häva häktningen skett av sådan oaktsamhet som är av beskaffenhet att föranleda straffansvar och, i andra hand, om gärningen ska anses som ringa och därmed vara straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2015/7049 Mord

  Datum: 2016-03-08

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

 • ÅM 2016/1245 Straffnedsättning

  Datum: 2016-03-04

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om uppsägning från arbete på grund av brott alltid ska medföra straffnedsättning. En man dömdes i hovrätten för våldtäkt. Hovrätten ansåg att straffvärdet av gärningen var fängelse i tre år. Mannen som är 62 år uppgav att han haft för avsikt att arbeta till 67 års ålder samt att han till följd av domen blivit uppsagd från sitt arbete och har små möjligheter att få något nytt arbete. Hovrätten beaktade att mannen blivit uppsagd och bestämde påföljden till fängelse i två år och tio månader.  Riksåklagaren skriver i överklagandet att den för straffmätningen relevanta åldern är 65 år.  Eftersom mannen kommer att vara närmare 65 år när han tidigast kan bli villkorligt frigiven är det men av att han blivit uppsagd från sitt arbete så begränsat att detta inte bör påverka straffmätningen. Enligt riksåklagaren bör mannen därför dömas till fängelse i tre år.

 • ÅM 2016/1118 Mord

  Datum: 2016-02-29

  En man har dömts för mord till fängelse i 14 år. Målet rör bland annat frågan om mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det skäl att Högsta domstolen ytterligare utvecklar läran om likgiltighetsuppsåtet, särskilt när det gäller vilka bevisfakta som bör tillmätas relevans vid bedömningen av om gärningsmannen varit likgiltig inför en viss gärningsomständighet och hur värderingen av dessa bevisfakta bör gå till. Enligt riksåklagarens uppfattning är dock förevarande mål inte ett lämpligt mål för en prövning i HD.

 • ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning

  Datum: 2016-02-23

  Riksåklagaren anser att HD ska pröva påföljden för upphovsrättsintrång En man har dömts för brott mot upphovsrättslagen bestående bland annat i att han tillgängliggjort ett stort antal filmer och TV-serier för allmänheten. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. Han har i överklagande till HD yrkat bland annat att straffet ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Då underrättspraxis inte är enhetlig när det gäller frågan om brottslighetens straffvärde och art tillstyrks att HD prövar påföljden i målet.

 • ÅM 2016/0828 Återreseförbudets längd

  Datum: 2016-02-19

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar återreseförbudets längd efter utvisning. Två litauiska medborgare har dömts för grova stöldbrott till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och tre månader samt utvisats ur riket med förbud att återvända hit under tio år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2016

  Datum: 2016-02-17

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten.  Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och  Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • ÅM 2016/0664 Misshandel

  Datum: 2016-02-15

  En man har dömts för bland annat misshandel i nära relation mot två kvinnor. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. I Högsta domstolen gör mannen gällande att brottsligheten haft samband med hans neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk av alkohol och narkotika. Under åberopande av att han på egen hand tagit sig ur sitt missbruk vill han att HD bestämmer påföljden till skyddstillsyn. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2015/8001 Grovt dopingbrott

  Datum: 2016-02-02

  En person har dömts för grovt dopningsbrott till fängelse i tio månader för att ha innehaft 133 000 enheter dopningsmedel. Han har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn eller i vart fall till ett kortare fängelsestraff. Frågan i målet är om innehavet av dopningsmedel ska rubriceras som dopningsbrott av normalgraden eller som grovt dopningsbrott och vilket straffvärde brottet ska motsvara. Av betydelse är bl.a. om det, med hänsyn till den sedan 2011 förändrade narkotikapraxisen, finns anledning att höja gränsen för grovt dopningsbrott som i praxis vid ett rent mängdresonemang går vid ca 50 000 enheter dopningsmedel. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8347 Mordbrand m.m.

  Datum: 2016-01-22

  En kvinna har dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i två år. I målet aktualiseras främst frågan om den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till anläggande av brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/0050 Överlämnande från Sverige

  Datum: 2016-01-21

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva om en polsk medborgare kan överlämnas till Polen för att avtjäna ett straff där. Målet gäller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. En förutsättning för ett överlämnande är att det brott som ska avtjänas i den andra staten är straffbart även i Sverige (dubbel straffbarhet) eller att brottet finns med på en särskild lista (så kallade listbrott).

 • ÅM 2016/0165 Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder m.m.

  Datum: 2016-01-20

  Hovrätten har beslutat att en polsk medborgare ska överlämnas från Sverige till Polen enligt en europeisk arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff. Frågan i målet är huruvida överlämnande kan beviljas för verkställighet efter ett förfarande i den utfärdande staten i den dömdes utevaro som innebär att ett villkorat uppskov med straffverkställighet upphävs. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd (jfr NJA 2009 s. 350).