Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • AMR 5320-19 Rån, gärningsmannaskap

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål i vilket hovrätten dömt den tilltalade för bl.a. rån till fängelse i ett år och tre månader. I svarsskrivelsen behandlas de frågor som HD formulerat i sitt föreläggande, nämligen gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp samt förutsättningarna för att, utan åtalsjustering, kunna döma för medhjälp när gärningsbeskrivningen avser en gärning som påstås ha begåtts tillsammans och i samförstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 4973-19 Grovt skattebrott, straffmätning, skattetillägg

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som HD meddelat prövningstillstånd i. Hovrätten dömde den tilltalade för bl.a. grova skattebrott till ett års fängelse. Målet i HD gäller främst frågan om vilken betydelse de skattetillägg som den tilltalade påförts har vid bestämmande av straffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • AMR 5660-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-12-12

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 5202-19 Grov skadegörelse - Rättegångsfel

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling eftersom part begärt det. ​Den tilltalade dömdes för grov skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. Målet avgjordes efter huvudförhandling vid tingsrätten. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade att åtalet skulle ogillas. Den tilltalade ansåg att målet skulle avgöras efter huvudförhandling i hovrätten. Åklagaren ansåg att målet kunde avgöras utan huvudförhandling. Någon ny bevisning åberopades inte i hovrätten. Hovrätten beslutade att målet skulle avgöras utan huvudförhandling. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Den tilltalade har alternativt yrkat att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för ny prövning genom huvudförhandling. Enligt den tilltalade kunde det inte anses obehövligt att hålla huvudförhandling, varför handläggningen av målet utgjort ett grovt rättegångsfel. Fråga är framför allt om förutsättningar funnits för hovrätten att avgöra målet utan huvudförhandling trots att part begärt huvudförhandling. Om en part har begärt huvudförhandling i hovrätten ska sådan hållas om det inte är obehövligt (51 kap. 13 § rättegångsbalken). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd såvitt gäller frågan om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling. Enligt riksåklagaren vore en sådan prövning av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • AMR 5915-19 Olaga integritetsintrång

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om en bild föreställer någon i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada. En person åtalades för olaga integritetsintrång för att på Instagram ha spridit en bild som utvisar en person som befinner sig i en mycket utsatt situation. Bilden föreställde målsäganden helt utslagen, liggande framför en toalettstol med huvudet vilande på toalettkanten efter att ha kräkts. Texten på bilden angav att målsäganden hade druckit alkohol som denne inte betalat för samt målsägandens efternamn. Såväl tingsrätten som hovrätten dömde den tilltalade för olaga integritetsintrång till dagsböter. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. De i målet intressanta frågorna är om bilden föreställer målsäganden i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada för målsäganden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • AMR 5963-19 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2019-11-12

  Frågan i målet är om det subjektiva rekvisitet enligt 6 kap. 13 § BrB är uppfyllt. RÅ bejakar att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig angående detta rekvisit. Då förevarande mål av olika skäl inte är lämpligt för en prövning i HD avstyrks dock prövningstillstånd i detta fall.

 • AMR 5107-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-10-17

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  Datum: 2019-10-03

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet.

 • AMR 4415-19 Människohandel

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar frågan om målsäganden har rätt till ersättning för intjänade medel. I övrigt avstyrks prövningstillstånd

 • AMR 4449-19 Konkurrens

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som i HD främst gäller frågan om konkurrens mellan grovt rån och synnerligen grov misshandel.

 • AMR 4974-19 Häktning

  Datum: 2019-09-30

  En tidigare ostraffad man har häktats på sannolika skäl misstänkt för flera brott, varav ett med ett minimistraff om fängelse i två år. Han har nu varit häktad i drygt 2,5 månader. Fråga om recidivfara och proportionalitet vid häktning före åtal. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  Datum: 2019-09-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella handlingar, trots att barnet inte aktivt medverkar vid gärningen. Brottsrubriceringen skulle vara utnyttjande av barn för sexuell posering.

 • AMR 4380-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-09-18

  Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen var vid gärningstillfället påverkad av en allvarlig psykisk störning på så sätt att hans förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sitt handlande efter en sådan insikt var klart nedsatt. Han saknade dock inte sådan förmåga. Frågan i HD gäller om han kan anses haft uppsåt till gärningen eller om gärningen, till följd av hans psykiska störning, varit uppenbart ursäktlig. I svarsskrivelsen behandlas frågor om uppsåt och ansvarsfrihet på grund av otillräknelighet vid gärningar som begås under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 4034 19 Mord

  Datum: 2019-09-09

  Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 3981-19 Rån (uppsåt)

  Datum: 2019-09-02

  En person har dömts för rån till fängelse i tre år och sex månader för att tillsammans och i samförstånd med andra personer ha rånat en person på smycken, armbandsur, kontanter m.m. till ett värde om 750 000 kr. Den dömde körde bilen vid rånet. På order av de tilltalade körde han fram och blockerade målsägandens bil medan övriga tre lämnade bilen och genomförde rånet. Därefter hoppade de tre in i bilen, varpå han körde iväg. Enligt hovrätten är i målet inte visat att den dömde redan från början var införstådd med att ett rån skulle ske. Hovrätten menar dock att han i vart fall när han beordrades att blockera målsägandens bil måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att ett rån skulle ske. Trots detta har han ändå kört fram bilen och blockerat målsägandens väg, stannat på platsen och därefter försökt köra därifrån. Han har därför varit likgiltig till att målsäganden rånades. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet. Han menar att han inte visste om att det pågick ett rån. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 3600-19 Mord

  Datum: 2019-08-22

  Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 2855-19 Brott mot lagen om totalförsvarsplikt - påföljdsfråga

  Datum: 2019-07-15

  Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring. Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. Vid en genomgång av underrättspraxis kan konstateras att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr till 2 000 kr. Då denna typ av gärningar till följd av erkännanden sällan behöver prövas av domstol är det, inte minst av processekonomiska skäl, av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.

 • AMR 1561-19 Vållande till annans död, grovt brott

  Datum: 2019-06-20

  Fråga om straffansvar för vållande till annans död. ​Två personer har dömts för vållande till annans död, grovt brott, för att av oaktsamhet ha vållat åtta personers död genom att via internet till missbrukare ha sålt två olika fentanylanaloger, vilka då inte var narkotikaklassade. Åtta av missbrukarna avled efter intag av fentanylanalogerna i form av nässpray. Den ena av de tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas och i andra hand att påföljden bestäms till skyddstillsyn med samhällstjänst eller att fängelsestraffet på fyra år i vart fall sätts ned. Fråga i första hand om den tilltalades handlande varit gärningsculpöst, dvs. oaktsamt på ett straffrättsligt relevant sätt. Även fråga om personlig culpa. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och kan inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR 839-19 Äktenskapstvång

  Datum: 2019-06-14

  Två kvinnor har dömts för äktenskapstvång till fängelse i 1 år och 9 månader, då de genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmått en 16-årig flicka att ingå en äktenskapsliknande förbindelse med sin kusin i Irak. Kvinnorna, som är flickans mormor respektive moster, har i HD yrkat att de ska frikännas. Hovrätten har vid straffvärdebedömningen som försvårande omständighet bl.a. beaktat att motivet till gärningen varit att upprätta familjens heder. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd avseende skuldfrågan, men motsätter sig inte prövningstillstånd i fråga om påföljd.

 • Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt

  Datum: 2019-05-28

  Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

 • AMR 350-19 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-05-16

  Straffvärdebedömning – fentanyl och U-47700. Två personer har dömts till fängelse i tre år och två månader respektive tre år och sex månader för bl.a. grovt narkotikabrott för att ha förvarat 85,6 gram U-47700. En av de dömda har också dömts för narkotikabrott och försök till narkotikabrott för att ha överlåtit respektive ha försökt överlåta 9 respektive 20 ml fentantyl. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1835 Stöld

  Datum: 2019-05-06

  Riksåklagaren motsätter sig inte att HD prövar värdegränsen mellan stöld och ringa stöld Högsta domstolens ledamöter har i ett särskilt tillägg till NJA 2009 s. 586 uttalat att värdegränsen mellan stöld och ringa stöld bör höjas till 1 250 kr när konsumentprisindex är sådant att 800 kr i det penningvärde som gällde år 1990 motsvarar mer än 1 250 kr, vilket nu är fallet. Eftersom två av de huvudgrupper som aktualiseras vid butikstillgrepp haft en betydligt svagare prisutveckling än konsumentprisindex generellt, är det dock riksåklagarens uppfattning att värdegränsen ännu inte bör höjas. Riksåklagaren motsätter sig dock inte att HD prövar frågan.

 • AMR 635-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-05-06

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det generellt sett är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar de olika gränsdragningsfrågor som kan uppkomma vid domstolarnas tillämpning av den nya lagstiftningen. Enligt riksåklagaren är dock detta mål inte är lämpligt för en sådan prövning, varför prövningstillstånd avstyrks.

 • ÅM 2019/2125 Våldtäkt

  Datum: 2019-03-27

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje meningen p 2 brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det i och för sig är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig om tillämpningen av den nya sexualbrottslagstiftningen. Då förevarande mål i första hand innefattar bevisfrågor avstyrks dock prövningstillstånd på den grunden att målet inte är lämpligt för en prövning i HD.

 • ÅM 2019/2010 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-03-22

  En person har dömts till fängelse i fyra år och sex månader för att ha transporterat cirka 60 kg cannabisharts. Han har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat strafflindring, med hänvisning till NJA 2012 s. 144. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1369 Människorov

  Datum: 2019-03-07

  Riksåklagaren anser att det i och för sig kan vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig i fråga om gränsdragningen mellan människorov av den s.k. normalgraden och det mindre grova brottet. Då det i det nu aktuella fallet enligt riksåklagarens uppfattning är uppenbart att människorovet inte kan anses mindre grovt, är detta mål dock inte lämpligt för att pröva aktuell fråga. Riksåklagaren avstyrker därför prövningstillstånd

 • ÅM 2019/1300 Grov mordbrand

  Datum: 2019-02-28

  En kvinna har dömts för bl.a. grov mordbrand till fängelse i 6 år och 2 månader. Kvinnan hade anlagt en brand i en ICA Kvantum butik genom att hälla brännbar vätska på balar med toalett- och hushållspapper och därefter tända på med en braständare. Branden kunde släckas tack vare tidigt ingripande från bl.a. en ledig brandman som vid tillfället var kund i butiken. Enligt utredningen var brandförloppet hastigt och hade, om ingripandet inte skett, snabbt kunnat utvecklas till en fullskalig brand. Det förelåg fara för liv och hälsa för ett stort antal personer som befann sig i butiken. Skador till mycket stora värden hade uppkommit om butiken brunnit ner. Riksåklagaren anser lika med tings- och hovrätten att mordbranden ska bedömas som grov. Då Högsta domstolen inte tidigare prövat frågan om när en mordbrand ska bedömas som grov tillstyrker dock riksåklagaren att den frågan prövas.

 • ÅM 2018/8334 Grpvt övergrepp i rättssak

  Datum: 2019-02-13

  ​En man hade dömts för våldtäkt av sin sambo. Efter att hovrättens dom meddelats och under ca 3 månaders tid har han utsatt sambon för upprepade fysiska och psykiska ofredanden som kulminerade i en mycket allvarlig misshandel, allt i syfte att hon skulle återta sina uppgifter om våldtäkten så att han kunde beviljas resning. Mannen har nu dömts för ett fall av grovt övergrepp i rättssak. Påföljden har, med beaktande av att mannen även döms för ett fall av misshandel (som inte ingick i åtalet för övergrepp i rättssak) av sambon, bestämts till fängelse i 2 år och 1 månad. Mannen gör i HD gällande att han ska dömas för övergrepp i rättssak av normalgraden och att påföljden ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas i fråga om brottets rubricering.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2019

  Datum: 2019-02-04

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • ÅM 2018/8395 Narkotikabrott (THC-olja)

  Datum: 2019-01-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska slå fast om olja som innehåller THC och som producerats av lagligt odlad hampa, s.k. industrihampa (ofta benämnd CBD-olja), är att anse som narkotika.

 • ÅM 2018/8481 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2019-01-21

  HD meddelade den 14 december 2018 dom i tre mål som främst gällde frågan om straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott (”Penningtvätthjälpen [I-III]”). Av decemberavgörandena följer att de hållpunkter som i tidigare praxis angetts gälla vid häleribrott bör anses vägledande också när det gäller penningtvättsbrott som hänger samman med förmögenhetsbrott. I avgörandena betonas emellertid också att man vid straffvärdebedömningen måste göra en nyanserad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet varvid karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som den tilltalade intagit vid penningtvätten blir av särskild betydelse. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål som gäller bedömningen av straffvärdet vid grovt penningtvättsbrott. Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i målet.

 • ÅM 2018/8330 Våldtäkt

  Datum: 2019-01-04

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt enligt samtyckeslagen. En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Hovrätten uttalar i sina domskäl att, med beaktande av legalitetsprincipen, den nya lagstiftningen, med viss tvekan, kan tillämpas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domslut och avstyrker prövningstillstånd.