Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • AMR-9896-21 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2021-12-28

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående grovt bokföringsbrott Frågan i målet är hur det straffrättsliga ansvaret för bokföringsskyldighet ska fastställas när flera personer samverkar runt en bokföringspliktig näringsverksamhet.

 • AMR-9432-21 Folkbokföringsbrott

  Datum: 2021-12-27

  Riksåklagaren vill att HD ska meddela prövningstillstånd i hovrätten i mål om folkbokföringsbrott. Frågan i målet gäller hur dagsbotens storlek ska bestämmas.

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-12-16

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Frågan är om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning. HD förelade RÅ att lämna in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Svaret skulle avse vad klagandena anfört om hovrättens prövning av frågan om skada eller risk för skada. I den delen har klagandena endast påstått att det finns synnerliga skäl för HD att pröva målet (extraordinär dispens). Efter att ha hämtat in yttrande från EBM har RÅ nu gett in svarsskrivelse till HD. Svaret har koncentrerats till frågan om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning.

 • AMR-7710-21 Stöld

  Datum: 2021-11-25

  Frågan i målet är när ett butikstillgrepp ska anses utgöra stöld trots att värdet av det som tillgripits är lågt.

 • AMR-7267-21 Olovlig tobaksförsäljning

  Datum: 2021-11-19

  ​Hovrätten har dömt två bröderför olovlig tobaksförsäljning bestående i att i en butik olovligen till konsumenter ha tillhandahållit tobaksvaror vars hälsovarningar varit uppenbart oriktiga. Både de dömda har överklagat hovrättens dom. HD har förelagt RÅ att svara skriftligen på överklagandet. Svaret ska särskilt avse frågan om uppsåt. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • AMR-7739-21 Våldtäkt

  Datum: 2021-10-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov våldtäkt (rubricering och påföljd)

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-09-08

  RÅ kompletterar inte förundersökningen i Allra. Eftersom hovrätten meddelat dom i målet är det riksåklagaren som, i egenskap av allmän åklagare i Högsta domstolen, beslutar om ev. kompletteringar av förundersökningen. En av de dömda i det s.k. Allra-målet har i överklagande till Högsta domstolen begärt att domstolen ska förelägga riksåklagaren att komplettera förundersökningen med skriftprov för att utesluta att det är klaganden som undertecknat en av två teckningsblanketter. Klaganden gör gällande att frågan om vem som undertecknat blanketten påverkat målets utgång i hovrätten. I svarsskrivelsen anges att det inte finns något skäl att komplettera förundersökningen med den begärda åtgärden.

 • AMR-4230-21

  Datum: 2021-08-31

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen i mål om misshandel.

 • AMR-3823-21

  Datum: 2021-08-27

  Målet gäller drograttfylleri och ringa narkotikabrott.

 • AMR-6027-21

  Datum: 2021-08-26

  Högsta domstolen ska pröva ytterligare ett mål om sexualbrott mot barn via internet.

 • AMR-6261-21

  Datum: 2021-08-25

  Svarsskrivelse om rubricering av tillgrepp av fortskaffningsmedel.

 • AMR-5343-21

  Datum: 2021-08-24

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen om utformningen av tingsrättens och hovrättens domskäl.

 • AMR-332-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt bedrägeri, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-3268-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om våldtäkt, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-5252-21

  Datum: 2021-07-02

  Överklagande av hovrättsdom – bokföringsbrott.

 • AMR-4876-21

  Datum: 2021-06-30

  Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt mot barn m.m.

 • AMR-3297-21 Vållande till kroppsskada

  Datum: 2021-06-28

  Frågan i målet är om det varit straffbart oaktsamt att lämna en större hund ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus och bara stänga men inte låsa dörren, varvid hunden tagit sig ut i trapphuset där den bitit och rivit en förbipasserande granne.

 • AMR-4531-21 Grovt olaga hot

  Datum: 2021-06-09

  Svarsskrivelse i fråga bl.a. om kvalifikationsgrunden ”anspelning på ett våldskapital”. En person har dömts för grovt olaga hot i tre fall genom att han uttalat dödshot mot två personer.

 • AMR-3028-21

  Datum: 2021-05-17

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen angående oaktsam våldtäkt.

 • AMR-8904-20

  Datum: 2021-05-04

  Angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ringa vapenbrott. (Göta hovrätts beslut den 21 augusti 2020 i mål B 1587-20).

 • AMR-3392-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt vapenbrott m.m. (Svea hovrätts beslut den 29 januari 2021 och dom den 2 mars 2021 i mål B 571-21)

 • AMR-3420-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt narkotikabrott m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 mars 2021 i mål B 1466-21) Encrochat

 • AMR-3136-21

  Datum: 2021-04-23

  Angående människorov, mindre grovt brott m.m. (Göta hovrätts dom den 20 januari 2021 i mål B 3966-20)

 • AMR-3106-21

  Datum: 2021-04-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov vapensmuggling.

 • AMR-2724-21 Svarsskrivelse till HD om näringspenningtvätt, ringa brott

  Datum: 2021-04-15

  Målet gäller tillämpningen av bestämmelsen om näringspenningtvätt, ringa brott, i 7§ tredje stycket andra meningen penningtvättsbrottslagen, i vilken straffbeläggs att även utanför en näringskontext medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

 • AMR 2383-21

  Datum: 2021-04-08

  Svarsskrivelse i mål om sabotage mot blåljusverksamhet.

 • AMR-2498-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av ett hovrättsbeslut – avvisning av åtal

 • AMR 2731-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av en hovrättsdom – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 • AMR 494-21 Svarsskrivelse i fråga om förhandling i den tilltalades utevaro

  Datum: 2021-03-25

  ​En person, som av tingsrätten dömts för narkotikabrott till fängelse i fyra månader, ville att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård. Hovrätten förordnade vid två tillfällen om inhämtande av särskild personutredning. Den dömde medverkade dock inte i utredningarna och kunde heller inte personligen delges kallelser till huvudförhandlingar.

 • AMR-1417-21 Fråga om partsinsyn

  Datum: 2021-02-24

  Riksåklagaren uttalar sig i svarsskrivelsen om den tilltalades rätt till insyn i en spegelkopia av målsägandens telefon.

 • AMR-9472-20 Aktiv dödshjälp

  Datum: 2021-02-19

  En person har dömts i tingsrätten och hovrätten för dråp för att han injicerat sin hustru med en dödlig dos morfin och oxikodon. Det är klarlagt att hustrun ville dö eftersom hon var sjuk.

 • AMR-8562-20 Olovlig tobakshantering

  Datum: 2021-02-12

  MR ./. riksåklagaren angående olovlig tobakshantering. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2020-07-08 i mål B 780-20.

 • AMR-793-21 Påföljd för mord

  Datum: 2021-02-10

  En man har dömts för mord då han avsiktligen dödat sin hustru i det gemensamma hemmet och i närvaro av parets tre små barn. Påföljden har av hovrätten bestämts till fängelse på livstid. Mannen gör gällande att en mer adekvat påföljd är fängelse i 16 år. Enligt riksåklagaren är mordet så allvarligt att det redan med stöd av den tidigare lagstiftningen hade lett till fängelse på livstid. Mot denna bakgrund och då Högsta domstolen snart ska avgöra ett mål om påföljd för mord efter den lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2020 kan riksåklagaren inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2021

  Datum: 2021-02-05

  Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara särskilt intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR-748-21 Hot mot tjänsteman

  Datum: 2021-02-02

  Fråga om utrymmet för villkorlig dom med böter istället för fängelse i en månad ​En person har dömts i hovrätten för hot mot tjänsteman och skadegörelse till en månads fängelse. Han har överklagat och vill att Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom med böter. Riksåklagaren har motsatt sig ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

 • AMR-7939-20 Narkotikabrott

  Datum: 2021-01-28

  Hovrätten dömde den tilltalade för narkotikabrott till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Domen avsåg innehav av 18 tabletter oxykodon á 40 mg. ​Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska rubricera narkotikabrottet som ringa och bestämma påföljden till ett bötesstraff. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.