Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2013/0367 Försök till dråp

  Datum: 2013-01-28

  En person har dömts för försök till dråp till fängelse i fem år. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet hade den tilltalade begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning (som utlösts av droger) samt led denne vid domstillfället inte längre av någon allvarlig psykiskt störning. Fråga i målet är främst om det föreligger synnerliga skäl enligt 30 kap. 6 § brottsbalken att bestämma påföljden till fängelse samt i vilken utsträckning 29 kap. 3 § första stycket 2 brottsbalken om förmildrande omständigheter ska tillämpas. Frågan om den tilltalade själv har vållat sitt psykiska tillstånd är av betydelse för bedömningen liksom i vilken utsträckning den allvarliga psykiska störningen har inverkat på gärningen. Även fråga om likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i påföljdsfrågan.

 • ÅM 2013/0592 Misshandel

  Datum: 2013-01-31

  Fem personer har dömts för misshandel. De har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet eftersom målsäganden samtyckt till misshandeln. Enligt målsäganden var hans samtycke inte allvarligt menat och inte frivilligt. Fråga är om ett giltigt samtycke förelegat och om gärningen, för det fall samtycke förelegat, varit försvarlig. Även fråga om sk. putativt samtycke. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0945 Sexuellt utnyttjande av barn

  Datum: 2013-02-20

  Frågan i målet är om en man, enligt 6 kap. 13 § brottsbalken, haft skälig anledning att anta att en flicka var under 15 år när de hade samlag, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Svarsskrivelsen berör främst i Högsta domstolen åberopad ny bevisning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande

  Datum: 2013-03-26

  Målet gäller avvisning av överklagande alt. återställande av försutten tid. Frågan är om ett överklagande inkommit i rätt tid till hovrätten eller om den tilltalade, pga. ev. försening i posthanteringen, haft laga förfall för att han inte i rätt tid överklagat hovrättens dom.

 • ÅM 2013/1616 Medhjälp till grovt bokföringsbrott

  Datum: 2013-06-10

  Hovrätten dömde den tilltalade för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Domen avsåg att den tilltalade främjat andras grova bokföringsbrott genom att via växlingskontor hämta ut kontanter som sammanlagt uppgick till mångmiljonbelopp. Den tilltalade har i Högsta domstolen (HD) yrkat att åtalet ogillas. HD meddelade i december 2012 dom i ett annat mål som gällde en snarlik situation (NJA 2012 s. 826). I det målet hade en person tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. HD frikände den tilltalade då han genom sin penninghantering inte ansågs ha främjat bokföringsbrottet. Då det åtalade handlandet inte på något avgörande sätt skiljer sig från det fall som prövades i rättsfallet NJA 2012 s. 826 medger RÅ den tilltalades ändringsyrkande. I svarsskrivelsen finns också ett resonemang om förutsättningarna för att i en situation som den i målet döma för försvårande av skattekontroll.

 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2013-03-12

  Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/2404 Rån

  Datum: 2013-04-15

  En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom den tilltalade befunnit sig i en nödvärnssituation då butikspersonalen inte haft rätt att ingripa mot honom då han inte begått något tillgreppsbrott inne i butiken och då hans agerande inte varit uppenbart oförsvarligt. Den tilltalade dömdes i hovrätten för rån till ett års fängelse. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/3648 Misshandel m.m.

  Datum: 2013-06-17

  En person har dömts för misshandel m.m. till fängelse i ett år och tre månader. Han har överklagat domen och yrkat att åtalen för misshandel ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Målet rör bevisfrågor.

 • ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse

  Datum: 2013-10-08

  En man har av hovrätten dömts för grov skadegörelse för att ha sågat ner fyra tallar på en grannfastighet. Enligt hovrätten skulle skadan värderas till cirka 181 000 kr. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om efter vilken beräkningsmetod skadan ska värderas. Enligt riksåklagaren bör återanskaffningsvärdet i detta fall vara utgångspunkten vid värderingen av den skada den dömde åsamkat målsäganden. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet bör, enligt riksåklagaren, i vart fall kostnad för inköp av nya trädplantor i rimlig storlek liksom kostnader för nyplantering och skötsel under en period ingå.

 • ÅM 2013/4474 Förklaring angående resning, dubbelbestraffning

  Datum: 2013-06-27

  Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattebrott och skattetillägg har de begärt riksåklagaren att skyndsamt inkomma med en förklaring i ett resningsärende där en person dömts i hovrätten för bokföringsbrott och skattebrott.

 • ÅM 2013/4807 Dataintrång

  Datum: 2013-09-12

  En polis har dömts för dataintrång till dagsböter för att vid tre tillfällen ha gjort sökningar på sig själv i polisens IT-system. Sedan den tilltalade överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling

  Datum: 2013-09-23

  Två personer har båda av hovrätten dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i sex månader. Enligt hovrätten har de, trots att de varit medvetna om att deras son/bror knivskurit i vart fall en annan person allvarligt (sonen/brodern har sedermera dömts för försök till mord i två fall), agerat på ett sådant sätt att de aktivt har medverkat till att hjälpa honom att försöka fly ur Sverige och att deras syfte har varit att motverka att hans brott beivrades. Även om båda är närstående till förövaren är enligt hovrätten gärningen inte ringa. Brottet är tvärtom att anse som grovt då det avser skyddande av en förövare som begått två mycket allvarliga brott. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig dock inte prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2013/6646 Grovt bedrägeri

  Datum: 2013-09-30

  Målet i Högsta domstolen gäller främst om ett antal bedrägerier (tre respektive fyra brott) bör rubriceras som grovt bedrägeri eller som bedrägeri av normalgraden. Hovrätten bedömde brotten som grova bedrägerier bl.a. eftersom de ingått i en systematisk serie av likartade brottsliga förfaranden. Riksåklagaren tillstyrker inte prövningstillstånd.