Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2013/2604 Narkotikasmuggling

  Datum: 2014-04-08

  Fråga om fullbordanspunkten för narkotikasmuggling när smugglingen sker genom postförsändelse från utlandet (såväl från land inom EU som från tredje land) till en mottagare i Sverige.

 • ÅM 2013/2963 Våldtäkt

  Datum: 2014-02-11

  En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt till fängelse i två år. Han har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och nya omständigheter. Efter att ha kompletterat förundersökningen bestrider riksåklagaren ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/7861 Varumärkesintrång/näringsförbud

  Datum: 2014-01-24

  En person har dömts för brott mot varumärkeslagen för att ha använt annans varukännetecken genom att ha lager- och salufört cirka 6 600 piratkopierade rull- och kullager. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i ett år samt beslutade att den tilltalade skulle meddelas näringsförbud under en tid av fem år. Hovrätten ändrade tingsrättens beslut om näringsförbud på så sätt att tiden för näringsförbud bestämdes till tre år. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla yrkandet om näringsförbud. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om påföljd och näringsförbud. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom när det gäller beslutet om näringsförbud.

 • ÅM 2013/8083 Medhjälp till vapenbrott m.m.

  Datum: 2014-05-12

  Tre journalister anställda av tidningen Expressen har dömts i tingsrätt och hovrätt för vapenbrott, medhjälp till vapenbrott samt anstiftan av vapenbrott. Situationen avsåg ett köp av en pistol i ett journalistiskt syfte, för att skildra hur lätt det är att skaffa illegala vapen. Journalisterna har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen, som har begärt riksåklagarens uppfattning om ärendet. Riksåklagaren anser att hovrättsdomen ska stå fast och att de tre personerna alltså ska dömas för brotten. Riksåklagaren anser liksom domstolarna att det inte finns något undantag från kravet på vapentillstånd för dessa situationer och att innehavet av vapnet därför var straffbart. Att vapenbrottet begicks i ett journalistiskt syfte och att avsikten hela tiden var att överlämna vapnet till polisen gör inte brottet straffritt, men är förmildrande omständigheter.

 • ÅM 2014/0552 Olovlig körning

  Datum: 2014-02-24

  En person har dömts för olovlig körning för att ha fört motorcykel genom att rulla/sparka motorcykeln framåt utan att vara berättigad till det. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Den tilltalade gör bl.a. gällande att han inte förstod att det han gjorde kräver körkort eller att han i vart fall inte förstod att det var straffbart att föra en motorcykel på det sättet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott

  Datum: 2014-02-21

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse till Högsta domstolen i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för en rad ekonomiska brott. Svarsskrivelsen avser frågan om ansvar för förberedelse till grovt skattebrott. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/0958 Grovt skattebrott

  Datum: 2014-03-25

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål där två personer yrkat att Högsta domstolen ska avvisa åtalet. Den ene, som hovrätten dömt för grova skattebrott avseende ett aktiebolags skattedeklarationer, hävdar att staten krävt honom på betalning av det skattetillägg som påförts bolaget. Detta i och med att Skatteverket ansökt om betalningssäkring avseende hans egendom och om företrädaransvar för bolagets skulder. Enligt riksåklagaren ställs emellertid frågan om betalningssäkringens betydelse inte på sin spets eftersom Skatteverkets ansökan inte omfattar aktiebolagets skattetillägg. Den andre tilltalade har dömts för medhjälp till grova skattebrott. Han hänvisar till de skattetillägg han påförts personligen. Enligt riksåklagaren saknar dessa skattetillägg betydelse eftersom han inte åtalats för oriktigheter avseende hans egen inkomsttaxering.

 • ÅM 2014/1235 Häleri (påföljdsfråga)

  Datum: 2014-02-18

  En person har dömts till fängelse av tingsrätten. Domen överklagades till hovrätten. Av misstag skickade tingsrätten meddelande om att domen hade vunnit laga kraft. Fängelsestraffet avtjänades av den dömde genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Därefter har hovrätten ändrat påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Sedan den dömde har överklagat till Högsta domstolen är frågan hur påföljdssituationen ska lösas. Den dömde har yrkat att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom, i följd varav tingsrättens dom ska stå fast. Riksåklagaren har medgett yrkandet.

 • ÅM 2014/1535 Grov förskingring

  Datum: 2014-06-27

  Hovrätten har dömt en ordförande i en bostadsrättsförening för att ha förskingrat medel från föreningens bankkonton. Två ledamöter var skiljaktiga och ville döma för trolöshet mot huvudman, grovt brott. I domskälen hänvisar hovrätten bl.a. till NJA 1994 s. 480 och NJA 2011 s. 524. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/2205 Utvisning

  Datum: 2014-03-24

  En EU-medborgare har dömts för stöld till fängelse i en månad samt utvisats ur riket. Återreseförbudets längd har bestämts till fem år. Den dömde har yrkat att Högsta domstolen ska upphäva beslutet om utvisning. Den dömde saknar anknytning till Sverige. Han saknar arbete och bostad samt är tidigare dömd för stöld två gånger i Sverige. Frågan i målet är främst om den dömdes personliga beteende kan anses utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse som krävs för utvisning enligt EU:s rörlighetsdirektiv. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men vill att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd

 • ÅM 2014/3435 Jaktbrott

  Datum: 2014-05-26

  En person har vid färd med bil sammanstött med ett vildsvin. Han har vid tingsrätten dömts för förseelse mot jaktlagen till 40 dagsböter för att ha inte att snarast möjligt anmält detta till närmaste polismyndighet. Hovrätten meddelade prövningstillstånd endast i fråga om påföljd. Den tilltalade har sagt dels att han inte varit grovt oaktsam, dels att gärningen bör bedömas som ringa och därmed vara fri från ansvar. Målet gäller frågan om hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd även i skuldfrågan. Riksåklagaren motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar tillstånd till målets prövning i hovrätten (prejudikatdispens).

 • ÅM 2014/3780 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2014-05-28

  En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt mot barn till fängelse fem år och har åberopat nya omständigheter i Högsta domstolen. Målet gäller bevisfrågor. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och tycker inte det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/4030 Försök till stöld

  Datum: 2014-09-01

  En person åtalades för stöld och tingsrätten fann att brottet inte var fullbordat och ogillade åtalet. I hovrätten yrkade åklagaren alternativt ansvar för försök till stöld, dock utan att justera åtalet. Den tilltalade dömdes för försök till stöld. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och vill att åtalet ska ogillas. Frågan i målet är om den gärning som hovrätten har dömt den tilltalade för, försök till stöld, omfattas av åklagarens gärningsbeskrivning eller om fällande dom kräver en åtalsjustering. Centrala frågor är hur den aktuella gärningsbeskrivningen kan tolkas och vad bestämmelserna i rättegångsbalken och art. 6 i Europakonventionen medger i saken. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men vill att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/4678 Samlag med avkomling (påföljdsfråga)

  Datum: 2014-10-23

  En man har dömts för samlag med avkomling då han haft samlag med sin biologiska dotter. Domstolarna har funnit att straffvärdet uppgår till fängelse 6 månader och därvid uttalat att brottet är av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Riksåklagaren instämmer i domstolarnas bedömning av straffvärdet. Mot bakgrund av de intressen som ligger till grund för kriminalisering av incest talar enligt riksåklagaren dock övervägande skäl för att samlag med avkomling inte är ett så kallad artbrott. Riksåklagaren tillstyrker att prövningstillstånd meddelas i frågan om påföljd och motsätter sig inte att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med böter.

 • ÅM 2014/4732 Grovt vapenbrott

  Datum: 2014-09-23

  En person har dömts för grovt vapenbrott för att i en personbil på allmän plats uppsåtligen ha innehaft en skarpladdad pistol (en uppborrad startpistol) utan att ha rätt till det. Påföljden bestämdes till fängelse i sex månader. Den dömde har överklagat och vill att brottet ska bedömas som vapenbrott av normalgraden. Frågan i målet är i första hand om vapenbrottet ska rubriceras som grovt vapenbrott eller inte. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/4770 Arbetsmiljöbrott

  Datum: 2014-12-17

  Målet gäller en arbetsplatsolycka med dödlig utgång. Hovrätten har dömt platschefen, som haft arbetsmiljöansvaret, för arbetsmiljöbrott. Enligt domen har platschefen åsidosatt arbetsmiljöreglerna genom att underlåta att dels riskbedöma arbetet, dels tillse att det funnits skriftliga instruktioner för arbetet. Frågan i målet är om det finns ett orsakssamband mellan platschefens oaktsamma åsidosättande av arbetsmiljöreglerna och arbetstagarens död.

 • ÅM 2014/4789 Sexuellt ofredande

  Datum: 2014-09-09

  En person har dömts för sexuellt ofredande till villkorlig dom och samhällstjänst. På grund av målsägandens sjukdom hördes hon inte vid huvudförhandlingen. I stället spelades ett under förundersökningen hållet videoförhör med henne upp. Försvaret hade inte fått tillfälle att ställa frågor till målsäganden. Målet handlar om bevisfrågor och frågan om rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 i Europakonventionen har kränkts. Riksåklagaren motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl och skickar tillbaka målet till hovrätten för korrekt handläggning.

 • ÅM 2014/4831 Strafflindring

  Datum: 2014-10-16

  Ne bis in idem, fråga om strafflindring på grund av långsam handläggning Sommaren 2013 fann Högsta domstolen (HD) att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenlig med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. HD avvisade åtalet i den del som avsåg den tilltalades inkomstskatt och återförvisade senare målet i återstående delar till hovrätten. Hovrätten dömde sedan den tilltalade för grova skattebrott och grova bokföringsbrott till åtta månaders fängelse. Målet i HD gäller frågan om eventuell strafflindring på grund av långsam handläggning.

 • ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga

  Datum: 2014-09-24

  En 20-årig man har dömts för att ha haft ett tiotal samlag med en flicka som var 14 år och sex månader. Gärningarna bedömdes som sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och vill att påföljden ska bestämmas till ett straff som inte är fängelse. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Frågan är i målet om påföljdsval och vilket straffvärde brottsligheten ska motsvara och om sexuellt utnyttjande av barn är ett brott av sådan art att fängelse bör dömas att den tilltalade var 20 år när brotten begicks. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2014/5011 Reformatio in pejus

  Datum: 2014-12-04

  En man dömdes för misshandel. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse 1 månad. Efter att endast den tilltalade överklagat tingsrättens dom bestämde hovrätten påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. Den tilltalade har i överklagande till Högsta domstolen anfört att han varit häktad i målet och att han hade 7 dagar kvar att avtjäna av fängelsestraffet om 1 månad. Han gör gällande att hovrättens påföljdsbestämning står i strid mot förbudet mot reformatio in pejus. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/5384 Grov kvinnofridskränkning

  Datum: 2014-07-25

  En man har dömts för grov kvinnofridskränkning till fängelse i ett år. De brottsliga gärningarna bestod av tre fall av misshandel, tre fall av skadegörelse och ett fall av olaga hot. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat att brottsligheten inte ska rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Målet gäller främst frågan om skadegörelsebrottens betydelse för om brottsligheten kan anses utgöra en grov kvinnofridskränkning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande

  Datum: 2014-11-18

  En man har dömts för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 10 månader. Enligt hovrätten hade målsäganden varit i en beroendeställning till mannen då denne var målsägandens löptränare. Mannen hade enligt hovrätten vid upprepade tillfällen förmått målsäganden att företa och tåla sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att allvarligt missbruka målsägandens beroendeställning till honom. Brotten bedömdes som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att det varit fråga om en lång tidsperiod där målsäganden utsatts för upprepade sexuella handlingar jämförliga med samlag. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Eftersom målet innehåller bevisfrågor avstyrker RÅ prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande

  Datum: 2014-11-17

  En man som arbetade som kurator på en ungdomsmottagning hade vid flera tillfällen samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en kvinna som var hans patient. Mannen dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 6 månader. Enligt hovrätten hade mannen förmått målsäganden att företa eller tåla sexuell handling genom att allvarligt missbruka att målsäganden befann sig i en beroendeställning till honom. Mannen har i överklagande till Högsta domstolen yrkat att han ska frikännas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2014/6997 Mordbrand

  Datum: 2014-10-15

  Den tilltalade har dömts för mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Sedan den tilltalade har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen (HD) i form av en brandutredning har riksåklagaren kompletterat förundersökningen. Den centrala frågan i Högsta domstolen är om den aktuella branden var anlagd. Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för HD att meddela prövningstillstånd. Riksåklagaren anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/7243 Mord

  Datum: 2014-10-15

  Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny sakkunnigbevisning i HD och yrkat att riksåklagaren ska komplettera förundersökningen. Riksåklagaren finner inte skäl att komplettera förundersökningen och anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd. HD – som ännu inte tagit ställning i frågan om prövningstillstånd - har beslutat att det inte finns skäl att förelägga RÅ att komplettera förundersökningen.

 • ÅM 2014/7296 Mord

  Datum: 2014-10-10

  Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny bevisning i HD och yrkat att riksåklagaren ska komplettera förundersökningen. Riksåklagaren finner inte skäl att komplettera förundersökningen och anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2014-10-24

  En man hade mot sitt nekande dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Då han var missnöjd med sin försvarare vid tingsrätten fick han efter tingsrättens dom byta försvarare. Den nya försvararen begärde i hovrätten att han skulle få ställa tilläggsfrågor till samtliga vid tingsrätten hörda personer. Hovrätten avslog hans begäran. Även hovrätten dömde sedan mannen för de åtalade gärningarna. Mannen har nu överklagat hovrättens dom och beslut till Högsta domstolen och bl.a. anfört att hovrättens beslut strider mot Europakonventionen. Högsta domstolen har begärt att riksåklagaren ska ge in svarsskrivelse i frågan om tilläggsförhör i hovrätten. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut och dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling

  Datum: 2014-11-21

  En tilltalad har dömts för grov narkotikasmuggling. Andra personer har i en tidigare rättegång dömts för medverkan i samma brottslighet. Den tilltalade i det nu aktuella målet hävdar att hovrätten inte har prövat hela den åtalade gärningen, utan i vissa avseenden ansett sig bunden av vad hovrätten i den tidigare rättegången funnit utrett. I svarsskrivelsen hävdar riksåklagaren att den tilltalade har fått en fullständig prövning av den åtalade gärningen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom

  Datum: 2014-11-27

  Fyra tilltalade begick flera av grov stöld och en stöld i olika orter i Sverige. I tiden härefter begick samma tilltalade en grov stöld och ett fall av försök till stöld i Finland. De greps, häktades och dömdes sedermera av finsk domstol för brotten i Finland till villkorligt fängelse 8 månader och 15 dagar. Under processen i Finland begärdes de tilltalade överlämnande till Sverige för lagföring enligt en nordisk arresteringsorder. I Sverige dömde tingsrätten de tilltalade för de angivna brotten i Sverige. Tingsrätten bedömde att straffvärdet översteg 1 års fängelse. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd ansåg tingsrätten att den finska domen skulle beaktas. Tingsrätten hänvisade i denna del bl.a. till Rådets rambeslut 2008/675/RIF om beaktande av utländska domar m.m. Tingsrätten bestämde fängelsestraffets längd för samtliga tilltalade till 1 år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarade fängelse 1 år och 6 månader. Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att beakta den finska domen när straffet bestämdes. De tilltalade dömdes för brotten till fängelse i 1 år och 6 månader. Tre av de tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat att fängelsestraffen ska nedsättas. Frågan är om bestämmelsen i 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken är tillämplig och om fängelsestraffet ska sättas ned med hänsyn till det straff (villkorligt fängelse) som dömts ut i den finska domen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten

  Datum: 2014-12-15

  En person har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten till 30 dagsböter för att som deltagare i folksamling som stört allmän ordning i Ojnareskogen, Gotland, underlåtit att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning och inträngt på område som blivit för sådant ändamål avspärrat, genom att klättra upp i ett träd och inte lämna platsen, till följd att avverkningsarbetet inom området störts. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska ogilla åtalet eftersom gärningen ska vara straffri pga. nöd. Enligt den tilltalade hade ett viktigt av rättsordningen skyddat intresse (bevarandet av skog) varit utsatt för fara (avverkning av skog inför förestående kalktäkt) samt hade han begått gärningen i syfte att undanröja den faran. I andra hand yrkar han att påföljden ska efterges eftersom det är uppenbart oskäligt att döma till påföljd. Riksåklagaren motsätter sig ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål

  Datum: 2014-12-19

  Riksåklagaren anser inte att den tilltalade haft laga förfall då han försovit sig på grund av att hans väckarklocka inte ringt. Hovrätten borde dock inte ha förklarat överklagandet förfallet när den tilltalade inställt sig till huvudförhandlingens andra dag endast genom ombud, eftersom förhandlingen hade kunna fortsätta i den tilltalades utevaro. Riksåklagaren motsätter sig därför inte att målet återupptas i hovrätten.