Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning

  Datum: 2016-02-23

  Riksåklagaren anser att HD ska pröva påföljden för upphovsrättsintrång En man har dömts för brott mot upphovsrättslagen bestående bland annat i att han tillgängliggjort ett stort antal filmer och TV-serier för allmänheten. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. Han har i överklagande till HD yrkat bland annat att straffet ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Då underrättspraxis inte är enhetlig när det gäller frågan om brottslighetens straffvärde och art tillstyrks att HD prövar påföljden i målet.

 • ÅM 2015/7049 Mord

  Datum: 2016-03-08

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

 • ÅM 2015/8001 Grovt dopingbrott

  Datum: 2016-02-02

  En person har dömts för grovt dopningsbrott till fängelse i tio månader för att ha innehaft 133 000 enheter dopningsmedel. Han har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn eller i vart fall till ett kortare fängelsestraff. Frågan i målet är om innehavet av dopningsmedel ska rubriceras som dopningsbrott av normalgraden eller som grovt dopningsbrott och vilket straffvärde brottet ska motsvara. Av betydelse är bl.a. om det, med hänsyn till den sedan 2011 förändrade narkotikapraxisen, finns anledning att höja gränsen för grovt dopningsbrott som i praxis vid ett rent mängdresonemang går vid ca 50 000 enheter dopningsmedel. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8339 Olovlig införsel

  Datum: 2016-05-09

  En person har dömts för olovlig införsel till dagsböter för att av grov oaktsamhet ha fört in 3,9 kg koraller till Sverige, trots att det är förbjudet enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (den s.k. CITES-förordningen). Fråga är i målet främst om den tilltalade förfarit grovt oaktsamt samt om gärningen är ringa och därmed straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet

 • ÅM 2015/8347 Mordbrand m.m.

  Datum: 2016-01-22

  En kvinna har dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i två år. I målet aktualiseras främst frågan om den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till anläggande av brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8699 Otillåten miljöverksamhet

  Datum: 2016-04-18

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om otillåten miljöverksamhet och företagsbot. Målet gäller brott mot 29 kap. 4 § första stycket 2 miljöbalken; hovrätten har dömt den tilltalade för att ha brutit mot ett villkor i ett tillstånd som länsstyrelsen meddelat med stöd av miljöbalken. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/0165 Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder m.m.

  Datum: 2016-01-20

  Hovrätten har beslutat att en polsk medborgare ska överlämnas från Sverige till Polen enligt en europeisk arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff. Frågan i målet är huruvida överlämnande kan beviljas för verkställighet efter ett förfarande i den utfärdande staten i den dömdes utevaro som innebär att ett villkorat uppskov med straffverkställighet upphävs. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd (jfr NJA 2009 s. 350).

 • ÅM 2016/0664 Misshandel

  Datum: 2016-02-15

  En man har dömts för bland annat misshandel i nära relation mot två kvinnor. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. I Högsta domstolen gör mannen gällande att brottsligheten haft samband med hans neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk av alkohol och narkotika. Under åberopande av att han på egen hand tagit sig ur sitt missbruk vill han att HD bestämmer påföljden till skyddstillsyn. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  Datum: 2016-03-08

  En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut trots att häktningsbeslutet inte längre var lagligen grundat. En person kom därmed att vara frihetsberövad utan laga grund i sammanlagt nio dagar.  De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet.  Frågan är om de tilltalades underlåtenhet att häva häktningen skett av sådan oaktsamhet som är av beskaffenhet att föranleda straffansvar och, i andra hand, om gärningen ska anses som ringa och därmed vara straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2016/1118 Mord

  Datum: 2016-02-29

  En man har dömts för mord till fängelse i 14 år. Målet rör bland annat frågan om mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det skäl att Högsta domstolen ytterligare utvecklar läran om likgiltighetsuppsåtet, särskilt när det gäller vilka bevisfakta som bör tillmätas relevans vid bedömningen av om gärningsmannen varit likgiltig inför en viss gärningsomständighet och hur värderingen av dessa bevisfakta bör gå till. Enligt riksåklagarens uppfattning är dock förevarande mål inte ett lämpligt mål för en prövning i HD.

 • ÅM 2016/2059 Åldersbestämning

  Datum: 2016-04-13

  En ung man har dömts för grov misshandel. Den dömde har överklagat till HD och vill att straffet bestäms till ungdomsvård och att han inte ska utvisas. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas.

 • ÅM 2016/2097 Medhjälp till grovt rån m.m.

  Datum: 2016-04-20

  Hovrätten har dömt en tilltalad för medhjälp till grovt rån och grovt vapenbrott. Den tilltalade yrkar frikännande dom och hävdar i Högsta domstolen att hon dömts för medverkansgärningar begångna efter det att huvudbrottet avslutats. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. 

 • ÅM 2016/2452 Grov utpressning

  Datum: 2016-05-10

  Den dömde har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Med anledning av detta har vissa förundersökningsåtgärder vidtagits efter hovrättens dom. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m.

  Datum: 2016-10-03

  En tilltalad har dömts för grova bokförings- och skattebrott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag. Frågan finns med i 2016 års lista över prioriterade prejudikatfrågor och bedöms således som intressant från prejudikatsynpunkt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men anser att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd i målet. Prioriterade prejudikatfrågor 2016

 • ÅM 2016/3189 Grovt rattfylleri

  Datum: 2016-06-10

  Klaganden har åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd i Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/3194 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/3223 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/3411 Påföljdsfråga

  Datum: 2016-06-10

  Mot bakgrund av nu gällande rättsläge anser riksåklagaren att påföljden ska bestämmas till fängelse i 14 år.

 • ÅM 2016/3508 Olaga hot

  Datum: 2016-05-31

  En man har dömts för olaga hot till dagsböter för att till en annan man ha yttrat att han skulle slå denne med ett basebollträ om denne inte talade om vem som gjort en viss sak. Den dömde har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Fråga är i  målet främst om hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.  Enligt riksåklagaren framstår det inte som helt klart vad som ska läggas i rekvisitet ”allvarlig fruktan” samt råder viss osäkerhet i praxis om hur rekvisitet ska tolkas.  Enligt riksåklagaren skulle HD genom en prövning av målet kunna ge klargörande uttalanden kring vad som ska läggas i uttrycket  ”allvarlig fruktan” i den  mening som avses i straffbestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken.

 • ÅM 2016/4411 Narkotikabrott - Heroin

  Datum: 2016-08-30

  HD har meddelat prövningstillstånd i målet. Främst fråga om påföljdsval. En person har dömts till fängelse i två månader för narkotikabrott (olovligen i överlåtelsesyfte ha innehaft 0,34 gram heroin) och våldsamt motstånd. Fråga är i målet om det finns förutsättningar att döma till en icke frihetsberövande påföljd. Även fråga om rubricering av narkotikabrottet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2016/4439 Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

  Datum: 2016-09-16

  Fyra personer har dömts för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Påföljden har bestämts till fängelse i åtta månader. De tilltalade har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat att åtalet ogillas. I vart fall yrkas strafflindring. De tilltalade var inledningsvis misstänkta och åtalade för delaktighet i den grova våldtäkten. Då deras medverkan i den grova våldtäkten inte kunde styrkas dömdes de i stället för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Fråga är i målet bl.a. hur rekvisitet ”fara för den handlande” ska tolkas i en situation som denna, vilka krav som ska ställas på kausalitet mellan de åtgärder som borde och kunde ha vidtagit och möjligheten att förhindra brottet samt om en tillämpning av bestämmelsen strider mot rätten att inte belasta sig själv i art. 6 i Europakonventionen. Fråga är också om brottets artvärde. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/4688 Grov oredlighet mot borgenärer

  Datum: 2016-11-07

  I svarsskrivelsen behandlas bl.a. frågan om brottslighetskonkurrens och betydelsen av att ett avhändande av medel från ett aktiebolag inte endast drabbar bolagets borgenärer, utan även bolaget och dess ägare.

 • ÅM 2016/5119 Försök till grovt dopningsbrott

  Datum: 2016-07-25

  Målet gäller fråga om straffmätning vid grova dopningsbrott. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. ​Det kan noteras att HD tidigare i år har meddelat prövningstillstånd i ett mål där den centrala frågan gäller gränsdragningen, vid ett rent mängdresonemang, mellan dopningsbrott av normalgraden och grovt brott.

 • ÅM 2016/5178 Grov stöld

  Datum: 2016-07-28

  Den centrala frågan i målet gäller om tillgrepp av väskor från bagagehyllor på tåg ska bedömas som grova stölder eller som brott av normalgraden.

 • ÅM 2016/5417 Grovt skattebrott - ne bis in idem

  Datum: 2016-08-30

  Frågan i målet gäller om ett av den finländska skatteförvaltningen fattat beslut om skatteförhöjning (skattetillägg) utgör hinder för att i Sverige lagföra och döma den tilltalade för grovt skattebrott.

 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2016-10-24

  En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam vårdnadshavare för dottern. Den tilltalade var bosatt i Norge och barnets vårdnadshavare var bosatt i Sverige. Vårdnadshavaren kände till vilken adress dottern befann sig på och på vilken skola hon gick. Under brottsperioden var barnet mellan 12 och 14 år. Den tilltalade, som har yrkat frikännande dom, menar att hon inte kunde återföra barnet till vårdnadshavaren i strid med barnets egen vilja och att hon hade gjort vad som rimligen kan krävas av henne. Fråga i målet är bland annat i vilka fall straffansvar bör kunna utkrävas för underlåtenhet att återföra barnet i en situation där barnet själv uttryckt ovilja mot ett återförande och inte frivilligt går med på ett återförande till vårdnadshavaren samt om straffbestämmelsens förenlighet med art. 12 i barnkonventionen. Vidare är fråga om vilket artvärde egenmäktighet med barn ska anses ha. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/6467 Utvisning

  Datum: 2016-09-22

  En man har dömts för bl.a. mord till fängelse i 18 år samt utvisats ur riket med förbud att återvända. Mannen, som är statslös och född i Bagdad, Irak, kom till Sverige 2010 som kvotflykting via UNHCR och har beviljats permanent uppehållstillstånd samt skyddsstatusförklaring här. Domstolarna har ansett att det föreligger synnerliga skäl för utvisning. Europadomstolen (Grand Chamber) har i tiden efter hovrättens dom fällt Sverige för brott mot artikel 3, då Migrationsverket beslutat att utvisa en familj till Irak (dom den 23 augusti 2016, mål 59166/12). Riksåklagaren tolkar inte domen som att det numera föreligger ett generellt hinder mot utvisningar till Irak. Riksåklagaren konstaterar också att en prövning enligt 8 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen inte är aktuell, då mannen inte har klassats som flykting i Sverige. Riksåklagaren instämmer i domstolarnas bedömning att det föreligger synnerliga skäl för utvisning och att något hinder mot verkställighet inte föreligger. Något skäl för prövningstillstånd föreligger enligt riksåklagaren inte.

 • ÅM 2016/6538 Beslag

  Datum: 2016-09-28

  En person har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år och utvisning. Hans mobiltelefon är tagen i beslag (bevisbeslag). I samband med domen beslutade hovrätten att beslaget ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat dels att åtalet ska ogillas, dels att beslaget av mobiltelefonen ska hävas. Mobiltelefonen är låst och går inte att öppna. Riksåklagaren tillstyrker att HD häver beslaget eftersom telefonen inte skälen kan antas ha betydelse för brottsutredningen.

 • ÅM 2016/6760 Jaktbrott

  Datum: 2016-11-28

  En person har dömts till 50 dagsböter för jaktbrott för att olovligen ha tillägnat sig en älg på annans jaktområde. Han har överklagat domen och yrkat att HD ska ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Målet gäller främst bevisfrågor.

 • ÅM 2016/8224 Häktning

  Datum: 2016-11-14

  Fråga om flyktfara när misstänkt är bosatt i annat EU-land. En person som är medborgare i Litauen och bosatt i Litauen har i tingsrätten dömts för narkotikasmuggling begången i Sverige. Påföljden har bestämts till fängelse i tre månader. Tingsrätten beslutade också att den tilltalade skulle stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat domen till hovrätten och yrkat att omedelbart bli försatt på fri fot. Hovrätten avslog överklagandet beträffande häktning. Den tilltalade är tidigare ostraffad, har arbete och lever med fru och barn på fast adress i Litauen. Om den tilltalade varit bosatt i Sverige hade han sannolikt inte varit häktad. Fråga är i målet om flyktfara föreligger pga. den dömdes hemvist i annat EU-land och om likabehandlingsprincipen i rörelsedirektivet utesluter häktning i ett fall som detta. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut men tillstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8369 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 19-årig man för våldtäkt mot barn. Målsägande var en flicka som vid händelsen, i januari 2016, var 14 år gammal. Tingsrätten hade frikänt den tilltalade. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen inträffade i mars 2014. Även tingsrätten hade fällt den tilltalade. I hovrätten var ordföranden och en nämndeman skiljaktiga och ville ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.